Studijní obor
Informační technologie

Studijní program: Informační technologie, doktorský, 3-letý
Zkratka:DIT3
Jazyk výuky: čeština
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Garant:Češka Milan, prof. RNDr., CSc.
Studijní plány:
Ak. rokNázev
2001/2002IT - doktor pro ak.r. 2001/2
2002/2003IT - doktor pro ak.r. 2002/3
2003/2004IT - doktor pro ak.r. 2003/4
2004/2005IT - doktor pro ak.r. 2004/5
2005/2006IT - doktor pro ak.r. 2005/6
2006/2007IT - doktor pro ak.r. 2006/7
2007/2008IT - doktor pro ak.r. 2007/8
2008/2009IT - doktor pro ak.r. 2008/9
2009/2010IT - doktor pro ak.r. 2009/10
2010/2011IT - doktor pro ak.r. 2010/11
2011/2012IT - doktor pro ak.r. 2011/12

Zařazení do studijního programu:
Doktorský studijní program a obor Informační technologie není od ak.r. 2008/9 otevírán a je nahrazen novým studijním Výpočetní technika a informatika.
Cíle studia:
Cílem studijního programu je poskytnout vynikajícím absolventům magisterského studia specializované univerzitní vzdělání nejvyššího typu ve vybraných oblastech informační technologie. Toto vzdělání zahrnuje také průpravu a atestaci k vědecké práci.
Rozsah státních závěrečných zkoušek:
Rozsah státní závěrečné zkoušky je vymezen individuálním studijním plánem studenta a tématem jeho disertační práce. V průběhu zkoušky i v pojednání k tématu disertační práce prokazuje student znalosti metodologických přístupů, teorií a jejích aplikací v souladu se současným stavem poznání a to na úrovni převyšující úroveň znalostí v odpovídajícím magisterském studiu. Součástí státní doktorské zkoušky je rovněž hodnocení předpokládaných cílů disertační práce, metod řešení a doposud dosažených vlastních výsledků.
Profil absolventa:
 • Absolvent doktorského studia je schopen samostatné vědecké, výzkumné a řídicí práce.
 • Je připraven řešit náročné koncepční, výzkumné a vývojové problémy v oblastech informačních technologií a jejich aplikací. V praxi je schopen samostatně vést výzkum, vývoj a výrobu v oblasti moderních informačních technologií.
 • Nachází uplatnění jako tvůrčí pracovník na špičkových vědeckovýzkumných pracovištích, jako vedoucí výzkumných a vývojových týmů a též ve vědecké a pedagogické práci na vysokých školách. Absolventi tohoto programu se mohou také uplatnit při obsazování vyšších funkčních pozic v některých větších institucích a firmách, kde je vyžadována schopnost samostatně tvořivě pracovat, analyzovat složité problémy a navrhovat a realizovat nová, originální řešení.
Obsah a rozsah odborné praxe:
V tomto doktorském studijním programu není předepsána odborná praxe.
Příklad témat závěrečných prací:
 • Definice a řízení procesů v objektově orientovaných informačních systémech
 • Dynamicky rekonfigurovatelné výpočetní architektury
 • Uplatnění formálních postupů při verifikaci testovatelnosti číslicového obvodu
 • Paralelní kompilátory: modely, techniky a implementace
 • Formální specifikace a verifikace komunikačních protokolů
 • Biometrické bezpečnostní systémy
 • Metody získávání znalostí z WWW
 • Automatické zpracování řeči pro bezpečnostní aplikace

Vaše IPv4 adresa: 34.201.121.213
Přepnout na https