Studijní obor
Information Technology

Studijní program: Information Technology (in English), magisterský, 2-letý
Zkratka:ITE
Jazyk výuky: angličtina
Forma studia: prezenční
Garant oboru:Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA
Studijní plány:
Ak. rokNázev
2005/2006ITE - Informační technologie
2006/2007ITE - Informační technologie
2007/2008ITE - Informační technologie
2008/2009ITE - Informační technologie 2008/9
2009/2010ITE - Informační technologie 2009/10
2010/2011ITE - Informační technologie 2010/11
2011/2012ITE - Informační technologie 2011/12
2012/2013ITE - Informační technologie 2012/13
2013/2014ITE - Informační technologie 2013/14
Zařazení oboru do studijního programu:

Studijní obor Informační technologie (ITE ve zkratce odvozené z anglického názvu) je jediným oborem navazujícího magisterského studijního programu Informační technologie  vyučovaným v angličtině a řídí se zásadami, podmínkami a kriterii, která jsou popsána v akreditační dokumentaci studijního programu Informační technologie, a dále společnými předpisy a směrnicemi VUT a FIT VUT, jak jsou uvedeny na internetových adresách www.vutbr.cz a www.fit.vutbr.cz. Tento obor je vyučován v angličtině.

Cíle studia:

Seznámit studenty s teorií, technologiemi a postupy používanými při vývoji informačních systémů, inteligentních systémů, počítačové grafiky a multimedií, a počítačových systémů a sítí. Naučit je takové systémy vyvíjet s použitím moderních vývojových prostředků, metod a technologií. V povinných předmětech si studenti prohloubí znalosti získané v předcházejícím bakalářském studiu. Výběrem volitelných předmětů se může student dále zaměřit na prohloubení teoretických základů ve speciálních oblastech, které podpoří vypracování diplomové práce.
Absolventi oboru se uplatní při výzkumu a vývoji informačních, expertních, počítačových, vestavěných, síťových, grafických a multimediálních systémů různých typů, a dále jako systémoví integrátoři, bezpečnostní správci a administrátoři informačních a komunikačních systémů. Kvalitní teoretické vzdělání a široký univerzální základ oborového studia umožňuje vysokou adaptabilitu absolventů na všechny konkrétní požadavky jejich budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech informačních technologií.

Rozsah státních závěrečných zkoušek:

Státní závěrečná zkouška (SZZ) dvě části, a to obhajobu diplomové práce a ústní část v podobě odborné rozpravy o zadaných tématických okruzích z vybraných povinných předmětů v navazujícím magisterském studijním programu na oboru ITE, kterými jsou Hardware/Software Codesign, Pokročilé databázové systémy, Počítačová grafika, Inteligentní systémy, Teoretická informatika, Matematické struktury v informatice, Architektura procesorů, Multimédia, Přenos dat, počítačové sítě a protokoly, Pokročilé operační systémy, Paralelní a distribuované algoritmy, Zpracování řečových signálů, Analýza a návrh informačních systémů, Bezpečnost informačních systémů, Soft Computing, Simulační nástroje a techniky. Rada studijního oboru schválí výběr tématických okruhů, a studenti jsou o těchto tématických okruzích informování nejméně 3 měsíce před SZZ v daném akademickém roce. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.

Profil absolventa oboru:

Absolventi jsou vybaveni všeobecnými, odbornými a speciálními znalostmi a dovednostmi v oblasti informačních technologií. Odborné a speciální znalosti a dovednosti pokrývají teoretickou i praktickou stránku vývoje a využití informačních systémů, inteligentních systémů, počítačové grafiky a multimedií, a počítačových systémů a sítí.
Kvalitní teoretické vzdělání a široký univerzální základ oborového studia umožňuje vysokou adaptabilitu absolventů na všechny konkrétní požadavky jejich budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech informačních technologií.
Absolventi oboru se uplatní při výzkumu a vývoji informačních, expertních, počítačových, vestavěných, síťových, grafických a multimediálních systémů různých typů, a dále jako systémoví integrátoři, bezpečnostní správci a administrátoři informačních a komunikačních systémů v institucích státní a místní správy, v armádě, ve školství, ve zdravotnictví a prakticky ve všech průmyslových podnicích.

Obsah a rozsah odborné praxe:

Není požadována.

Příklad témat závěrečných prací:
  • Integrace podnikových aplikací
  • Informační portál studentských organizací
  • Transakční server v prostředí .NET
  • Získávání asociačních pravidel z databází
  • Získávání znalostí z databází a jeho aplikace v texturní analýze
  • Částečně paralelní generování jazyků
  • Distribuovaný překlad
  • Funkční rozšíření IBM Personal Communications s využitím Java API
  • Bezpečný P2P komunikátor v prostředí Internetu s ochranou typu firewall
  • Programová podpora pro posuzování procesu vývoje softwaru

Vaše IPv4 adresa: 54.90.204.233
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]