Název:

Bakalářská práce

Zkratka:IBT
Ak.rok:2017/2018
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:
Em., 2017-03-17:
* Předmět se zapisuje pro poslední semestr studia společně s přihláškou k ISZ. V případě neúspěchu nahlédněte znovu ...
* Zájemci o zadání BP v předstihu mohou vyhledat pracovníky FIT podle jejich odborných zájmových oblastí a případně si dohodnout předběžné zadání BP..
Em., 2017-08-31:
Došlo k ustanovení dní souvisejících s e-registrací SP+BP pro ISZ v ak.r. 2017/2018:
* Zadání z ak.r. 2016/2017 ve stavu přihlášen (s diplomantem)" budou automatizovaně povýšena do ak.r. 2017/2018.
* Do Ne-09-10 se bude databáze zadání pro ak.r. 2017/2018 doplňovat.
* Nahlížení na zadání SP+BP bude otevřeno od Po-09-11. Diplomanti mohou zahájitt konzultace se zadavateli/vedoucími a ti je mohou na zvolená zadání přihlásit. Diplomantům se e-registrace zadání SP+BP otevře od Pá-09-29 do Ne-10-08.
* Po 2017-11-01 se o možnost získat zadání SP+BP musí žádat.
Em., 2017-09-03:
Výňatek ze SZŘVUT k bakalářské práci.
Em., 2017-09-13:
Je doplněno povídání "jak postupovat při vlastním nebo firemním zadání SP+BP".
Em., 2017-11-01: Zadání SP+BP, která splňovala patřičné náležitosti, byla převedena do stavu "přiřazený". V těchto dnech probíhá kontrola formy i obsahu zadání.
Em., 2017-11-01:
Zadání SP+BP, která splňovala patřičné náležitosti, byla převedena do stavu "přiřazený". V těchto dnech probíhá kontrola formy i obsahu zadání.
Em., 2017-11-29:
Zadání SP+BP, popř. osamocených BP, jsou připravena k převzetí na recepci/dozorně CVT. Průkaz s aktuálním foto s sebou.

Kredity:13 kreditů
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvičenílab. cvičenípoč. cvičeníjiná
Rozsah:0008585
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Eysselt Miloš, Ing., CSc., UPSY
Cvičící:Eysselt Miloš, Ing., CSc., UPSY
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Prerekvizity: 
Semestrální práce (ITT), FIT
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je podpora samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření inženýrského díla a jeho dokumentace.
Anotace:
  Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí výpočetní techniky a informatiky a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Bakalářská práce je na závěr studia obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nepominutelnou povinnou prerekvizitou je získání zápočtu v předmětu "ITT/ITT - Semestrální projekt".
Bez úspěšného předmětu ITT nelze mít zapsán předmět IBT.
Předmět IBT se zapisuje současně s přihláškou k ISZ ve stejném semestru.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu a jeho dokumentace.
Literatura studijní:
 
Průběžná kontrola studia:
  Pravidelné konzultace s vedoucím bakalářské práce.
Podmínky zápočtu:
  Odevzdání "papírové" technické zprávy a realizačních výstupů v předepsané formě ve vyhlášeném termínu. Neúspěch v prerekvizitním předmětu "ITT - Semestrální práce" vede na "nezapočteno", protože předmět IBT si student zapsal/ponechal neoprávněně.