Název:

Bakalářská práce

Zkratka:IBT
Ak.rok:2017/2018
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:
Em., 2017-03-17:
* Předmět se zapisuje pro poslední semestr studia společně s přihláškou k ISZ. V případě neúspěchu nahlédněte znovu ...
* Zájemci o zadání BP v předstihu mohou vyhledat pracovníky FIT podle jejich odborných zájmových oblastí a případně si dohodnout předběžné zadání BP..
Em., 2017-08-31:
Došlo k ustanovení dní souvisejících s e-registrací SP+BP pro ISZ v ak.r. 2017/2018:
* Zadání z ak.r. 2016/2017 ve stavu přihlášen (s diplomantem)" budou automatizovaně povýšena do ak.r. 2017/2018.
* Do Ne-09-10 se bude databáze zadání pro ak.r. 2017/2018 doplňovat.
* Nahlížení na zadání SP+BP bude otevřeno od Po-09-11. Diplomanti mohou zahájitt konzultace se zadavateli/vedoucími a ti je mohou na zvolená zadání přihlásit. Diplomantům se e-registrace zadání SP+BP otevře od Pá-09-29 do Ne-10-08.
* Po 2017-11-01 se o možnost získat zadání SP+BP musí žádat.
Em., 2017-09-03:
Výňatek ze SZŘVUT k bakalářské práci a z "Pravidla o organizaci studia na FIT".
Em., 2017-09-13:
Je doplněno povídání "jak postupovat při vlastním nebo firemním zadání SP+BP".
Em., 2017-11-01: Zadání SP+BP, která splňovala patřičné náležitosti, byla převedena do stavu "přiřazený". V těchto dnech probíhá kontrola formy i obsahu zadání.
Em., 2017-11-01:
Zadání SP+BP, která splňovala patřičné náležitosti, byla převedena do stavu "přiřazený". V těchto dnech probíhá kontrola formy i obsahu zadání.
Em., 2017-11-29:
Zadání SP+BP, popř. osamocených BP, jsou připravena k převzetí na recepci/dozorně CVT. Průkaz s aktuálním foto s sebou..
Em., 2018-02-11:
> Technická zpráva BP se odevzdává nejpozději do 2018-05-16 na C208/C209. Originál zadání (originál podpisu pověřeného "vedoucího ústavu" + originál "razítka ústavu") s datem odevzdání do 2018-05-16 (technické zprávy BP s nevyhovujícím (popřípadě padělaným) zadáním nebudou převzaty) je potom v technické zprávě BP svázán za titulním listem. Do technické zprávy se vkládá podepsané paměťové medium (CD-R, DVD-R, SD)
> Zápočty se udělují/(zapisují) u "Em.", a to na základě "odevzdání technické zprávy BP" nejpozději do 2018-05-16. Neodevzdání technické zprávy BP vč. realizačních výstupů do data uvedeného na/v zadání BP vede k nepříjemnému stavu NEZAPOČTENO.
> Současně s odevzdáním papírové technické zprávy BP student uloží do IS-FIT úplné znění technické zprávy BP ve formátu "*.pdf". Také doplní abstrakt + klíčová slova v češtině a abstract + keywords v angličtině. Další pokyny k odevzdávání práce viz úřední deska.
> Studenti, kteří si způsobí v letním semestru takové studijní komplikace, že pak nemohou přistoupit k ISZ v červnu 2016 podle časového plánu výuky, musí počítat s tím, že jim může propadnout řádný termín ISZ.
> Hodnocení vedoucího BP a posudek oponenta BP budou v IS k pročtení nejpozději 3 dny před zahájením obhajob.
> Termíny ISZ v IT-BC po letním semestru jsou předběžně plánovány na dny 2018-06-?? 2018-06-??.
> K obhajobě, která bude trvat do 5 minut, si každý připraví prezentaci (*.doc, *.ppt, *.pdf) a přinese si ji na odvirované "USB flash" (jiné "nosiče" nejsou podporovány, vlastní "notebook" se nepřipouští). Na "slides" nepoužívejte "bílé písmo na tmavém pozadí (černá, tmavě šedá, brčálově zelená apod.)". Nepoužívejte "slides" ozdobené trpajzlíky, kytičkami, podivnými obrazci a podezřelými bio-lístečky apod. Pokud si někdo plánuje prezentovat audiovizuální realizační výstupy, pak si jejich formát musí upravit takto: "Vizualizaci" musí zvládnout průměrný notebook bez přídavných zařízení, budou na některém "slide" a také se v průběhu prezentace ze "slide" spustí, a nevzniká tím nárok na prodloužení obhajoby. "Slides" budou číslovány způsobem "pořadové_číslo/celkový_počet". Pokud posudek oponenta obsahuje "otázky", pak si je vč. jejich znění a odpovědí/vysvětlení připravte na konci prezentace, a v průběhu obhajoby pak budete vyzváni, abyste se otázkám/vysvětlením věnovali.
> Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy práce se již nekoná.
Em., 2018-04-13:
Byla vydána směrnice FIT (rozšířený abstrakt u BP v angličtině), která upřesňuje směrnici VUT na podmínky na FIT (nepřehlédněte čl_2(2)).
Em., 2018-04-25:
Byly vydány úřední hodiny pro odevzdávání listinných technických zpráv BP. BP se odevzdávají v kanceláři C208/C209.
2018-05-04:
Byly vydány pokyny k ISZ v červnu.
Poznámka: Ve St-05-16 je vyhlášen Den sportu VUT. Se dává na zvážení sportovat tak, že abyste se fyzicky/psychicky nezrasovali tak, že si prodloužíte studium o další rok.

~~~~~~~~~~

Em., 2018-07-02:
Základní informace a pokyny k ISZ v srpnu najdete na/v ...

    Další informace budou postupně doplňovány ...

Kredity:13 kreditů
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvičenílab. cvičenípoč. cvičeníjiná
Rozsah:0008585
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Eysselt Miloš, Ing., CSc., UPSY
Cvičící:Eysselt Miloš, Ing., CSc., UPSY
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Prerekvizity: 
Semestrální práce (ITT), FIT
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je podpora samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření inženýrského díla a jeho dokumentace.
Anotace:
  Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí výpočetní techniky a informatiky a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Bakalářská práce je na závěr studia obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nepominutelnou povinnou prerekvizitou je získání zápočtu v předmětu "ITT/ITT - Semestrální projekt".
Bez úspěšného předmětu ITT nelze mít zapsán předmět IBT.
Předmět IBT se zapisuje současně s přihláškou k ISZ ve stejném semestru.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu a jeho dokumentace.
Literatura studijní:
 
Průběžná kontrola studia:
  Pravidelné konzultace s vedoucím bakalářské práce.
Podmínky zápočtu:
  Odevzdání "papírové" technické zprávy a realizačních výstupů v předepsané formě ve vyhlášeném termínu. Neúspěch v prerekvizitním předmětu "ITT - Semestrální práce" vede na "nezapočteno", protože předmět IBT si student zapsal/ponechal neoprávněně.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.161.40.41
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]