Název:

Diplomová práce

Zkratka:DIP
Ak.rok:2017/2018
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI2.povinný
IT-MGR-2MBS2.povinný
IT-MGR-2MGM2.povinný
IT-MGR-2MIN2.povinný
IT-MGR-2MIS2.povinný
IT-MGR-2MMI2.povinný
IT-MGR-2MMM2.povinný
IT-MGR-2MPV2.povinný
IT-MGR-2MSK2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:
Em., 2017-03-17:
* Předmět se zapisuje pro poslední semestr studia společně s přihláškou k MSZ. Pokud propadliště do MSZ povede do prázdna, opakujte pokus ...
Em., 2017-08-31:
Došlo k ustanovení dní souvisejících s e-registrací SP+DP pro MSZ v ak.r. 2017/2018:
* Zadání z ak.r. 2016/2017 ve stavu přihlášen (s diplomantem)" budou automatizovaně povýšena do ak.r. 2017/2018.
* Do Ne-09-10 se bude databáze zadání pro ak.r. 2017/2018 doplňovat.
* Nahlížení na zadání SP+DP bude otevřeno od Po-09-11. Diplomanti mohou zahájitt konzultace se zadavateli/vedoucími a ti je mohou na zvolená zadání přihlásit. Diplomantům se e-registrace zadání SP+DP otevře od Pá-09-29 do Ne-10-08.
* Po 2017-11-01 se o možnost získat zadání SP+DP musí žádat.
Em., 2017-09-03:
Výňatek ze SZŘVUT k diplomové práci a z "Pravidla o organizaci studia na FIT". 
Em., 2017-09-13:
Je doplněno povídání "jak postupovat při vlastním nebo firemním zadání SP+DP".
Em., 2017-11-01:
Zadání SP+DP, která splňovala patřičné náležitosti, byla převedena do stavu "přiřazený". V těchto dnech probíhá kontrola formy i obsahu zadání.
Em., 2017-11-29:
Zadání SP+DP, popř. osamocených DP, jsou připravena k převzetí na recepci/dozorně CVT. Průkaz s aktuálním foto s sebou..
* Em., 2018-02-11:
> Technická zpráva DP se pak odevzdává nejpozději do 2018-05-23 na C208/C209. Originál zadání (originál podpisu pověřeného "vedoucího ústavu" + originál "razítka ústavu") s datem odevzdání do 2018-05-23 (technické zprávy DP s nevyhovujícím zadáním nebudou převzaty) je potom v technické zprávě DP svázán za titulním listem. Do technické zprávy se vkládá podepsané paměťové medium (CD-R, DVD-R, SD).
> Zápočty se udělují/(zapisují) u "Em.", a to na základě "odevzdání technické zprávy DP" nejpozději do 2018-05-23. Neodevzdání technické zprávy DP vč. realizačních výstupů do data uvedeného na/v zadání DP vede k nepříjemnému stavu NEZAPOČTENO.
> Současně s odevzdáním "papírové" technické zprávy DP student uloží do IS-FIT úplné znění technické zprávy DP ve formátu "*.pdf". Také doplní abstrakt + klíčová slova v češtině a abstract + keywords v angličtině. Další informace k odevzdání diplomové práce viz úřední deska.
> Studenti, kteří si způsobí v letním semestru takové studijní komplikace, že pak nemohou přistoupit k MSZ v červnu 2018 podle časového plánu výuky, musí počítat s tím, že jim může propadnout řádný termín MSZ.
> Hodnocení vedoucího DP a posudek oponenta DP budou v IS k pročtení nejpozději 3 dny před zahájením obhajob.
> Termíny MSZ v IT-MGR po letním semestru jsou předběžně plánovány na dny 2018-06-?? až 2018-06-??.
> K obhajobě, která bude trvat do 8 minut, si každý připraví prezentaci a přinese si ji na odvirované "USB flash" (jiné "nosiče" nejsou podporovány, vlastní "notebook", reproduktory a jiní podpůrné technické prostředky se nepřipouští). Na "slides" nepoužívejte "bílé písmo na tmavém pozadí (černá, tmavá šedá, brčálově zelená apod.)". Nepoužívejte "slides" ozdobené trpajzlíky, kytičkami, podivnými obrazci. Pokud si někdo plánuje prezentovat audiovizuální realizační výstupy, pak si jejich formát musí upravit takto: "Vizualizaci" musí zvládnout průměrný notebook bez přídavných zařízení, budou na některém "slide" a také se v průběhu prezentace ze "slide" spustí, a nevzniká tím nárok na prodloužení obhajoby. "Slides" budou číslovány způsobem "pořadové_číslo/celkový_počet". Pokud posudek oponenta obsahuje "otázky", pak si je vč. jejich znění a odpovědí/vysvětlení připravte na konci prezentace, a v průběhu obhajoby pak budete vyzváni, abyste se otázkám/vysvětlením věnovali.
> Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy práce se již nekoná.
Em., 2018-04-13:
Byla vydána směrnice FIT (rozšířený abstrakt u DP v angličtině), která upřesňuje směrnici VUT na podmínky na FIT (nepřehlédněte čl_2(2)).
Em., 2018-04-25:
Byly vydány úřední hodiny pro odevzdávání listinných technických zpráv DP. DP se odevzdávají v kanceláři C208/C209.
Em., 2018-05-10: Jsou vydány pokyny k MSZ v červnu.

~~~~~~~~~~

Em., 2018-07-03:
Základní informace a pokyny k MSZ v srpnu najdete na/v ...

    Další informace budou postupně doplňovány ...

Kredity:13 kreditů
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvičenílab. cvičenípoč. cvičeníjiná
Rozsah:0000169
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Eysselt Miloš, Ing., CSc., UPSY
Cvičící:Eysselt Miloš, Ing., CSc., UPSY
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Prerekvizity: 
Semestrální projekt (SEP), FIT
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je vypracování diplomového projektu na základě zadání z odborné oblasti informační technologie včetně dokumentace a následného přistoupení k jeho obhajobě při státní závěrečné zkoušce.
Anotace:
  Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií (většinou se jedná o dokončení zadání rozpracovaného v rámci předmětu SEP) a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Diplomový projekt je na závěr studia obhajován před komisí pro státní závěrečné zkoušky.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nepominutelnou povinnou prerekvizitou je získání klasifikovného zápočtu v předmětu "SEP/SEP - Semestrální projekt". Bez úspěšného předmětu SEP nelze mít zapsán předmět DIP.
Předmět DIP se zapisuje současně s přihláškou k MSZ ve stejném semestru.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu, jeho dokumentací a obhajobou.
Osnova numerických cvičení:
 Konzultace k problematice řešeného zadání projektu především s vedoucím diplomového projektu.
Literatura referenční:
 
  • A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Fifth Edition, Project Management Institute, 2013, ISBN 978-1-935589-67-9.
  • ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
  • ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of theses and similar documents.
  • ISO 690:1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.
  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z ital. originálu Come si fa una tesi di laures, Milano: Bompiani, 1977, Olomouc: Votobia. 278 s. ISBN 80-7198-1773-7
Literatura studijní:
 
Průběžná kontrola studia:
  Konzultace s vedoucím diplomové práce.
Podmínky zápočtu:
  Splnění prerekvizitních podmínek a odevzdání technické zprávy a realizačních výstupů DP v termínu. Neúspěch v prerekvizitním předmětu "SEP - Semestrální projekt" vede na "nezapočteno", protože předmět DIP si student zapsal/ponechal neoprávněně.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.225.32.164
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]