Název:

Diplomová práce

Zkratka:DIP
Ak.rok:2017/2018
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI2.povinný
IT-MGR-2MBS2.povinný
IT-MGR-2MGM2.povinný
IT-MGR-2MIN2.povinný
IT-MGR-2MIS2.povinný
IT-MGR-2MMI2.povinný
IT-MGR-2MMM2.povinný
IT-MGR-2MPV2.povinný
IT-MGR-2MSK2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:
Em., 2017-03-17:
* Předmět se zapisuje pro poslední semestr studia společně s přihláškou k MSZ. Pokud propadliště do MSZ povede do prázdna, opakujte pokus ...
Em., 2017-08-31:
Došlo k ustanovení dní souvisejících s e-registrací SP+DP pro MSZ v ak.r. 2017/2018:
* Zadání z ak.r. 2016/2017 ve stavu přihlášen (s diplomantem)" budou automatizovaně povýšena do ak.r. 2017/2018.
* Do Ne-09-10 se bude databáze zadání pro ak.r. 2017/2018 doplňovat.
* Nahlížení na zadání SP+DP bude otevřeno od Po-09-11. Diplomanti mohou zahájitt konzultace se zadavateli/vedoucími a ti je mohou na zvolená zadání přihlásit. Diplomantům se e-registrace zadání SP+DP otevře od Pá-09-29 do Ne-10-08.
* Po 2017-11-01 se o možnost získat zadání SP+DP musí žádat.
Em., 2017-09-03:
Výňatek ze SZŘVUT k diplomové práci.
Em., 2017-09-13:
Je doplněno povídání "jak postupovat při vlastním nebo firemním zadání SP+DP".
Em., 2017-11-01:
Zadání SP+DP, která splňovala patřičné náležitosti, byla převedena do stavu "přiřazený". V těchto dnech probíhá kontrola formy i obsahu zadání.
Em., 2017-11-29:
Zadání SP+DP, popř. osamocených DP, jsou připravena k převzetí na recepci/dozorně CVT. Průkaz s aktuálním foto s sebou.

Kredity:13 kreditů
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvičenílab. cvičenípoč. cvičeníjiná
Rozsah:0000169
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Eysselt Miloš, Ing., CSc., UPSY
Cvičící:Eysselt Miloš, Ing., CSc., UPSY
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Prerekvizity: 
Semestrální projekt (SEP), FIT
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je vypracování diplomového projektu na základě zadání z odborné oblasti informační technologie včetně dokumentace a následného přistoupení k jeho obhajobě při státní závěrečné zkoušce.
Anotace:
  Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií (většinou se jedná o dokončení zadání rozpracovaného v rámci předmětu SEP) a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Diplomový projekt je na závěr studia obhajován před komisí pro státní závěrečné zkoušky.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nepominutelnou povinnou prerekvizitou je získání klasifikovného zápočtu v předmětu "SEP/SEP - Semestrální projekt". Bez úspěšného předmětu SEP nelze mít zapsán předmět DIP.
Předmět DIP se zapisuje současně s přihláškou k MSZ ve stejném semestru.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu, jeho dokumentací a obhajobou.
Osnova numerických cvičení:
 Konzultace k problematice řešeného zadání projektu především s vedoucím diplomového projektu.
Literatura referenční:
 
  • A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Fifth Edition, Project Management Institute, 2013, ISBN 978-1-935589-67-9.
  • ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
  • ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of theses and similar documents.
  • ISO 690:1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.
  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z ital. originálu Come si fa una tesi di laures, Milano: Bompiani, 1977, Olomouc: Votobia. 278 s. ISBN 80-7198-1773-7
Literatura studijní:
 
Průběžná kontrola studia:
  Konzultace s vedoucím diplomové práce.
Podmínky zápočtu:
  Splnění prerekvizitních podmínek a odevzdání technické zprávy a realizačních výstupů DP v termínu. Neúspěch v prerekvizitním předmětu "SEP - Semestrální projekt" vede na "nezapočteno", protože předmět DIP si student zapsal/ponechal neoprávněně.