Název:

Finanční analýza

Zkratka:IFAN (FP KfapP)
Ak.rok:2017/2018
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2613000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Bartoš Vojtěch, doc. Ing., Ph.D. (UF)
Přednášející:Bartoš Vojtěch, doc. Ing., Ph.D. (UF)
Cvičící:Bartoš Vojtěch, doc. Ing., Ph.D. (UF)
Fakulta:Fakulta podnikatelská VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti z oblasti finanční analýzy podniku. Rozvinout schopnosti studentů posoudit úroveň finanční situace podniku, její vývoj a příčiny a navrhovat opatření ke zlepšení stavu a vývoje. Dílčím cílem předmětu je seznámit studenty se základy finančního plánování a kontroly.
Anotace:
  Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Hlavní funkce finanční analýzy. Interní a externí finanční analýza. Uživatelé a pojetí hlavních etap finanční analýzy. Srovnávací základny a problém srovnatelnosti. Zdroje vstupních dat. Slabé stránky účetních výkazů. Přehled elementárních a vyšších metod finanční analýzy. Vertikální a horizontální analýza absolutních ukazatelů. Majetková a kapitálová struktura podniku. Analýza nákladů a zisku, rozdílových ukazatelů a cash-flow. Analýzu poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů. Formulace závěrů finanční analýzy. Úvod do finančního plánování.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Řešení rovnic a grafického znázorňování funkcí, znalost účetních výkazů, vnitropodnikového účetnictví, kalkulací nákladů, základů organizace a manažerských funkcí podniku.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti budou znát moderní přístupy a metody finanční analýzy podniku. V rámci cvičení rozvinou své schopnosti a dovednosti praktické aplikace těchto metod. Získají přehled o teoretických základech a přístupech k finančnímu plánování podniku.
Osnova přednášek:
 
 1. Hlavní funkce finanční analýzy. Interní a externí finanční analýza.
 2. Uživatelé a pojetí hlavních etap finanční analýzy. Srovnávací základny a problém srovnatelnosti.
 3. Zdroje vstupních dat. Slabé stránky účetních výkazů. Přehled elementárních a vyšších metod finanční analýzy.
 4. Vertikální a horizontální analýza absolutních ukazatelů. Majetková a kapitálová struktura podniku.
 5. Analýza nákladů a zisku, rozdílových ukazatelů a cash-flow.
 6. Analýza poměrových ukazatelů. Analýza finanční situace podniku.
 7. Analýza provozní výkonnosti. Ekonomický normál.
 8. Metody příčinné analýzy a analýzy odchylek.
 9. Metody mezipodnikového srovnávání.
 10. Pyramidální rozklad ukazatelů ziskovosti.
 11. Predikční a diagnostické modely finančního zdraví podniku (bonitní a bankrotní modely).
 12. Ukazatele konstruované na principu přidané hodnoty.
 13. Finanční analýza ex ante. Finanční plánování a kontrola.
Literatura referenční:
 
 • KNÁPKOVÁ A., PAVELKOVÁ D. Finanční analýza. Kompletní průvodce s příklady. 1. vydání, Praha, GRADA Publishing 2010, 208 s. ISBN 978-80-247-3349-4. (CS)
 • SEDLÁČEK J. Účetní data v rukou manažera. Finanční analýza v řízení firmy. 2. vydání, Brno, Computer Press 2001. 220s. ISBN 807226-562-8. (CS)
 • KISLINGEROVÁ E., HNILICA J. Finanční analýza. 1. vydání Praha C. H. Beck 2005. 137s. ISBN 80-7179-321-3. (CS)
 • DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. upravené vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2008. 192 s. ISBN 978-80-86929-44-6. (CS)
 • SŮVOVÁ H. a kol. Finanční analýza. 1.vydání Praha: Bankovní institut, 1999. 622 s. ISBN 80-7265-027-0. (CS)
 • FOTR J. Strategické finanční plánování. Praha, GRADA Publishing 1999, 149 s. ISBN 80-7169-694-3. (CS)
Literatura studijní:
 
 • BLAHA, Z.S., JINDŘICHOVSKÁ, I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy. 3. rozšířené vydání. Praha: MANAGEMENT PRESS, 2006, ISBN 80-7261-145-3. (CS)
 • GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J.: Finanční analýza a plánování. Praha: Ekopress, 2007, ISBN 978-80-86929-26-2. (CS)
 • KOVANICOVÁ, D.: Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. Praha: Polygon 2004, ISBN 80-7273-095-9. (CS)
 • SEDLÁČEK, J.: Cash-Flow. Brno, Computer Press 2003, 190 s., ISBN 80-7226-875-9. (CS)
 • MRKVIČKA, J., KOLÁŘ, P.: Finanční analýza. 2. přepracované vydání, Praha: ASPI, 2006, ISBN 80-7357-219-2. (CS)
 • NEUMAIEROVÁ, I., NEUMAIER, I.: Výkonnost a tržní hodnota firmy. Praha: Grada Publishing, 2002, ISBN 80-247-0125-1. (CS)
 • SYNEK, M.: Ekonomická analýza. Praha: VŠE, 2004, ISBN 80-245-0603-3. (CS)
 • ZALAI, K., kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: Sprint, 2007, 5. vydanie, ISBN 978-80-89085-74-1. (CS)
Kontrolovaná výuka:
  Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Zkouška se skládá z písemného testu, který obsahuje početní příklad a z ústního dozkoušení (teoretické otázky).
Průběžná kontrola studia:
  Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.
Podmínky zápočtu:
  Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Aktivní účast na cvičeních bude kontrolována a hodnocena učitelem - max. 80 bodů.
2. Úspěšné absolvování zápočtového testu - max. hodnocení 100 bodů v řádném termínu, 80 bodů v opravném. Ze zápočtového testu musí být dosaženo min. 50 bodů.
3. Úspěšné zpracování semestrální práce a odprezentování v předem určeném termínu. Maximálně 100 bodů při předání v určeném termínu. Bonus při výborné prezentaci je 20 bodů. Student musí dosáhnout min. 50 bodů ze semestrální práce.
4. Celkový počet bodů pro zápočet musí být vyšší než 150 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 52.200.130.163
Přepnout na https