Název:

Semestrální projekt Erasmus

Zkratka:SEPe
Ak.rok:2017/2018
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:angličtina
Kredity:5 kreditů
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:000065
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0000100
Garant:Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Navazující:
Diplomová práce Erasmus (DIPe), FIT
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je vypracování semestrálního projektu na základě zadání z odborné oblasti informační technologie včetně dokumentace a obhajoby.
Anotace:
  Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Předmět je zakončen odevzdáním písemné zprávy, realizačních výstupů projektu a obhajobou před komisí složenou z pedagogů ústavu/fakulty.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Zásady pro samostatné vytváření inženýrského projektu a jeho úspěšné obhájení.
Osnova numerických cvičení:
 Konzultace k problematice řešeného zadání projektu především s vedoucím semestrálního projektu.
Literatura referenční:
 
  • A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Fifth Edition, Project Management Institute, 2013, ISBN 978-1-935589-67-9.
  • ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
  • ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of theses and similar documents.
  • ISO 690:2010: Information and documentation -- Guidelines for bibliographic references and citations to information resources.
Průběžná kontrola studia:
  Konzultace s vedoucím SP, vypracování a odevzdání technické zprávy a realizačních výstupů a obhájení výsledků řešení před fakultní/ústavní komisí.
Podmínky zápočtu:
  Odevzdání technické zprávy v rozsahu 25 normostran (typicky 40 - 50, neměl by přesáhnout 60 normostran).
Obhájení řešení projektu před komisí nejméně za 50 bodů.
Poznámka: Úspěšný SEPe je nepovinnou prerekvizitou pro "DIPe - Diplomový projekt v zahraničí.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.97.16
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]