Název:

Základy marketingu

Zkratka:IZMA
Ak.rok:2017/2018
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26260013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Chalupský Vladimír, doc. Ing., CSc., MBA (UM)
Přednášející:Kaňovská Lucie, Ing., Ph.D. (FP)
Cvičící:Kaňovská Lucie, Ing., Ph.D. (FP)
Novák Petr, Ing., Ph.D. (FP)
Fakulta:Fakulta podnikatelská VUT v Brně
Pracoviště:Ústav managementu FP VUT
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je získání základních znalostí z oblasti marketingu. Předmět zdůrazňuje úlohu zákazníka při tvorbě nabídky firemních produktů, tj. výrobků a služeb. Je veden maximální snahou zapojit aktivně studenty do výuky pomocí diskusí v přednáškách a na cvičeních.
Anotace:
  Předmět si klade za cíl seznámit studenty s objasněním pojmu marketing a s ním souvisejících oblastí. Jednou z oblastí je i problematika spokojenosti zákazníka nutná pro úspěšné fungování podniku v tržním prostředí.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nejsou požadovány žádné prerekvizitní znalosti.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Jak dělat marketing.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do marketingu, význam marketingu v moderní tržní ekonomice, základní definice a vývoj vnímání marketingu ve společnosti.
 2. Podmínky pro uplatnění marketingu. Úloha spokojenosti zákazníků při rozvoji firemních aktivit a posuzování firemních výsledků. Marketingová filosofie a orientace firem na trh. Jednotlivé koncepce přístupu firem k trhu.
 3. Tržní segmentace, principy efektivní segmentace, firemní strategie založené na segmentaci.
 4. Spotřební trhy a chování zákazníků na těchto trzích. Rozhodovací procesy, faktory ovlivňující chování zákazníků, kupního rozhodování a metody zkoumání rozhodovacích procesů.
 5. Průmyslové, státní a obchodní trhy a jejich specifika. Rozdíly v chování zákazníků a jejich rozhodovací postupy, rozdíly oproti spotřebním trhům.
 6. Marketingový mix, vymezení jednotlivých prvků.
 7. Výrobek jako základní prvek marketingového mixu, charakteristika marketingového pojetí výrobku, cyklus tržní životnosti výrobku. Marketingové pojetí výrobkových inovací.
 8. Cena a faktory, které ji ovlivňují. Metody tvorby cen.
 9. Distribuce. Typy distribučních cest a jejich vztah k výrobci a zákazníkům, možné konflikty v nich.
 10. Komunikační strategie firmy. Prvky komunikační strategie. Postup tvorby a realizace reklamní kampaně, vyhodnocování efektivnosti reklamy.
 11. Marketingové trendy.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Seznámení s předmětem, pravidly pro hodnocení studia v průběhu semestru, s požadavky na zpracování semestrálních projektů (SP) a na rozsah a způsob provedení prezentací. Výběr témat skupinových projektů (TP).
 2. Mapa očekávání zákazníků. Mikro a makro analýza podniku.
 3. Segmentace nákupního a prodejního trhu firmy.
 4. Marketingový mix.
 5. Produkt. Obal jako cvičení ke kreativitě.
 6. Cena a distribuce.
 7. Marketingové komunikace.
 8. Psychologické aspekty reklamy, etika v reklamě.
 9. Marketingové trendy.
 10. Konzultace k týmovému projektu.
 11. Test.
 12. Prezentace týmových projektů.
 13. Zápočet.

Literatura referenční:
 
 • Kaňovská, L., D. Schuller. Základy marketingu. 2. vyd. Brno, CERM, 2016, 123 s., ISBN 978-80-214-5107-0.
 • Kotler, P.: Marketing management. Praha, Management Press, 2001.
 • Vysekalová, J.: Marketing. Praha, Fortuna, 2006.
 • Boučková, J., kol.: Marketing. Praha, C.H. Beck, 2003.
 • Burnett, K.: klíčoví zákazníci a péče o ně. Praha, Computer Press, 2005.
 • Foret, M., Stávková, J.: Marketingový výzkum. Praha, Grada 2003.
 • Foster, T.R.V.: Jak získat a udržet zákazníky. Computer Press 2002.
 • Kaňovská, L., Tomášková, E.: DOPROVODNÉ SLUŽBY-KONKURENČNÍ VÝHODA. 1. vyd. Brno, CERM, 2009, 202 s., ISBN 978-80-7204-619-5.
 • Kotler, P.: Marketing od A do Z. Praha, Management Press, 2003.
 • Kotler, P., a de bes, f.t.: Inovativní marketing, Praha, Grada, 2005.
 • Pelsmacker, P.D., kol.: Marketing komunikace. Praha, Grada, 2003.
Literatura studijní:
 
 • Kaňovská, L.: Základy marketingu. 1. vyd. Brno, CERM, 2009, 123 s., ISBN 978-80-214-3838-5. (CS)
 • Kotler, P.: Marketing management. Praha, Management Press, 2001. (CS)
 • Vysekalová, J.: Marketing. Praha, Fortuna, 2006. (CS)
 • Boučková, J., kol.: Marketing. Praha, C.H. Beck, 2003. (CS)
Kontrolovaná výuka:
  Na druhém cvičení se studenti rozdělí do 3-5 členných týmů, ve kterých budou zpracovávat týmový projekt (TP). Tento projekt bude skupinami prezentován na 12. cvičení. Tématem týmových projektů je zpracování návrhu marketingových aktivit pro neziskovou společnost z Brna. Více informací k projektu v průběhu výuky. Další podmínkou pro získání zápočtu je práce na řešení případových studií v rámci cvičení, absolvování testopísemky a celkově aktivní účast na cvičení.
Podmínky zápočtu:
  Podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení předepsaného minimálního počtu bodů podle systému bodového ohodnocení.
 

Vaše IPv4 adresa: 52.200.130.163
Přepnout na https