Název:

Databázové systémy (v angličtině)

Zkratka:IDSe
Ak.rok:2018/2019
Semestr:letní
Vyučovací jazyk:angličtina
Aktuální informace:
 • This course is prepared for incoming Erasmus+ students only, and it is instructed in English.
 • This course will be open if a certain/sure minimum of enrolled students is at least five students.
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IDSe/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:51140035
Garant:Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS)
Zástupce garanta:Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS)
Přednášející:Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Navazující:
Informační systémy (IISe), UIFS
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
Útzkouška - exam (the 3rd term/2nd resit)2019-05-21C228 10:0012:50INTE xx
Stzkouška - exam (the 2nd term/1st resit)2019-05-15C228 10:0012:50INTE xx
zkouška - exam (the 1st term/regular)2019-05-10C228 10:0012:50INTE xx
 
Cíle předmětu:
  Zvládnutí základů teorie relačních databázových systémů a získání praktických dovedností s použitím databázových technologií na úrovni potřebné pro návrh databáze, tvorbu databázových aplikací a správu databázových systémů.
Anotace:
  Základní pojmy databázových systémů (DBS). Konceptuální modelování. Teorie relačního modelu dat. Návrh relační databáze z konceptuálního modelu. Normalizace schématu databáze a její využití při návrhu relační databáze. Jazyk SQL. Transakční zpracování. Architektury DBS: klient/server, vícevrstvé architektury. Základy činností administrátora databáze: bezpečnost a integrita dat, úvod do fyzického návrhu databáze, optimalizace výkonnosti, zotavení po poruchách, řízení souběžného přístupu. Trendy v rozvoji databázových technologií. Řešení databázové aplikace s využitím moderního vývojového a databázového prostředí.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Množiny, relace, zobrazení. Základní pojmy teorie grafů. Základy hašování, vyhledávací stromy. Základní kroky vývoje programových systémů. Základy programování a datového modelování.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Student je schopen vytvářet konceptuální modely aplikační domény pro databázové aplikace. Umí vytvářet databázové aplikace pro relační databáze, zná standardní jazyk relačních databázových systémů SQL a má zkušenosti s některým integrovaným vývojovým prostředím pro vývoj databázových aplikací. Získá základní dovednosti vyžadované od správce databázového systému jako je vytváření uživatelských účtů, přidělování přístupových práv, ladění výkonnosti. Zná základní principy fungování systému řízení relační báze dat při transakčním zpracování, řízení souběžnosti a zotavení. Student se seznámí se základními odbornými termíny předmětu v jazyce anglickém.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Student se naučí formou projektu analyzovat problém v malém týmu a samostatně navrhovat a implementovat řešení problému. Naučí se obhajovat jak dílčí tak konečné výsledky projektu.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod, základní pojmy databázových systémů.
 2. Konceptuální modelování.
 3. Relační model dat.
 4. Transformace konceptuálního modelu na schéma relační databáze.
 5. Jazyk SQL - definice dat.
 6. Jazyk SQL - základy příkazu SELECT.
 7. Jazyk SQL - příkaz SELECT - rozšíření.
 8. Jazyk SQL - další příkazy pro manipulaci s daty. Systémový katalog.
 9. Jazyk SQL - pohledy, práce s chybějící hodnotou. Hostitelská verze SQL, kurzor, dynamický SQL. Dotazování příkladem (QBE).
 10. Architektura klient/server. Databázové triggery a uložené procedury. Zajištění integrity dat. Zajištění bezpečnosti dat.
 11. Úvod do fyzického návrhu databáze. Podstata a použití indexování a hašování. Optimalizace zpracování dotazu.
 12. Transakční zpracování - vlastnosti a stavy transakce.
 13. Úvod do zotavení a řízení souběžného přístupu. 
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Demonstrační cvičeni tvorby databázové aplikace v používaném vývojovém a databázovém prostředí (v současnosti Oracle).
 2. Vytvoření databáze Oracle.
 3. Tvorba obrazovkových formulářů v prostředí Oracle Developer.
 4. Tvorba tiskových sestav v prostředí Oracle Developer.
 5. Uložené procedury a databázové triggery v prostředí Oracle, volání uložených procedur z klientské části aplikace.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Prezentace konceptuálního modelu (ERD nebo diagram tříd) a modelu případů použití pro zadanou aplikaci.
 2. SQL skrip pro vytvoření a naplnění tabulek databáze.
 3. SQL skript s dotazy nad tabulkami databáze.
 4. Skript pro vytvoření pokročilých databázových objektů a dokumentace projektu.
Literatura referenční:
 
 • Silberschatz, A., Korth H.F, Sudarshan, S.: Database System Concepts. Fourth Edition. McGraw-Hill. 2002, 1064 p.
 • On-line nápověda a dokumentace prostředí Oracle.
Literatura studijní:
 
 • Zendulka, J.: Databázové systémy. Přednášky v elektronické podobě.
 • Pokorný, J.: Dotazovací jazyky. Science, Veletiny, 1994, 226 s.
 • Pokorný, J.: Databázová abeceda. Science, Veletiny, 1998, 234 s.
Kontrolovaná výuka:
  Polosemestrální písemná zkouška, vypracování a prezentace/obhajoba projektů v předepsaných termínech.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Datový model a model případů použití - 5 bodů
 • Vytvoření databáze v SQL - 9 bodů
 • Dotazování v SQL - 10 bodů
 • Pokročilé dotazy a dokumentace - 10 bodů
 • Půlsemestrální písemná zkouška - 15 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 51 bodů
 • Podmínka zápočtu: prezentace a obhajoba výstupů projektu v předepsaných termínech, min. 24 bodů získaných v průběhu semestru.
Podmínky zápočtu:
  Udělení zápočtu je podmíněno prezentací a obhajobou výstupů projektu v předepsaných termínech, min. 24 bodů získaných v průběhu semestru.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.167.47.248
Přepnout na https