Název:

Projektová praxe 1 (v angličtině)

Zkratka:IP1e
Ak.rok:2018/2019
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:angličtina
Kredity:5 kreditů
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:000052
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0000100
Garant:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Zástupce garanta:Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Bidlo Michal, Ing., Ph.D. (UPSY)
Černocký Jan, doc. Dr. Ing. (UPGM)
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Elektronika pro informační technologie (IELe), UITS
Návrh číslicových systémů (INCe), UPSY
Navazující:
Projektová praxe 2 (IP2e), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Seznámit vybrané talentované studenty bakalářského studia se základy výzkumné práce řešením projektů některých výzkumných a vývojových skupin na fakultě pod odborným vedením řešitele projektu (školitele).
Anotace:
  
  • Vedoucím ústavu určení školitelé s dostatečným předstihem před zápisem vypíší projekty, na kterých budou studenti pracovat, a pro každý definují cíl, kterého se má při řešení dosáhnout.
  • Studenti se budou na projekty přihlašovat podobně jako na bakalářskou práci. Konečné právo výběru má školitel. Svůj výběr krátce písemně zdůvodní (např. předchozí praxe, dosažený studijní průměr).
  • Školitel bude zodpovědný za kontrolu aktivity studenta.
Proč je předmět vyučován:
  Jde o výběrový předmět pro velmi nadané studenty. Umožňuje jim již během studia se v rámci výuky účastnit řešení reálných projektů, které jsou obvykle pro akademické pracovníky a studenty doktorského studia. Předmět se učí, protože umožní velmi nadaným studentům se v rámci výuky dostat ke špičkovým technologiím i řešením, kterým mohou věnovat dostatečný čas. Dále jim umožní se naučit sepisovat zprávy o své činnosti a tyto obhajovat.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
  1. Individuální projekt podle zadání a pokynů školitele
Seznam témat:
 
ŠkolitelÚstavTéma
Beran Vítězslav, Ing., Ph.D.UPGMAnalýza chování lidí v davu ve videozáznamu
Beran Vítězslav, Ing., Ph.D.UPGMDetekce a sledování osob ve videozáznamu
Beran Vítězslav, Ing., Ph.D.UPGMIdentifikace osoby ve videozáznamu pomocí obličeje
Beran Vítězslav, Ing., Ph.D.UPGMOdhad pohybu a velikosti davu ve videozáznamu
Lengál Ondřej, Ing., Ph.D.UITSNástroj pro formální verifikaci programů
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D.UITSExperimentální evaluace frameworku ANaConDA
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.UPGMInformation Extraction from Text
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.UPGMOpinion Extraction from Social Networks, Blogs and Discussions
Strnadel Josef, Ing., Ph.D.UPSYAdaptive Cruise Control in Cars
Strnadel Josef, Ing., Ph.D.UPSYDependability Issues of Operating Systems and Applications They Control
Strnadel Josef, Ing., Ph.D.UPSYEffect of ABS to Behavior of Vehicle
Strnadel Josef, Ing., Ph.D.UPSYFault Injection Based on QEMU
Strnadel Josef, Ing., Ph.D.UPSYManagement of Intelligent Traffic Lights
Strnadel Josef, Ing., Ph.D.UPSYModelling and Analysis of Fault-Tolerant Systems
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.UITSStatická analýza ve Facebook Infer
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.UITSStatická analýza ve FramaC
Kontrolovaná výuka:
  
  • Průběžné konzultace se školitelem
  • Písemná zpráva v rozsahu nejméně 10 normostran
  • Obhajoba na ústavním semináři v délce 15 minut
Průběžná kontrola studia:
  Student pracuje na přiděleném úkolu podle pokynů svého školitele. V průběhu řešení se předpokládají pravidelné konzultace studenta se školitelem.
Podmínky zápočtu:
  Před koncem výukové části semestru student odevzdá písemnou zprávu ve formě vědeckého článku o rozsahu nejméně 10 normostran a před koncem zkouškového období představí na ústavním semináři během 15 minut výsledky, kterých dosáhl. Na základě obhajoby a odevzdané zprávy stanoví vedoucí ústavu na návrh školitele hodnocení v rozsahu 0-100 bodů. Zápočet bude studentovi udělen při získání alespoň 50 bodů. Podmínkou pro pokračování v navazujícím předmětu "IP2e - Projektová praxe 2" je zisk alespoň 70 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 18.232.99.123
Přepnout na https