Název:

Semestrální projekt

Zkratka:ITT
Ak.rok:2018/2019
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-3.povinný
IT-BC-3BIT3.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:
* Pro osamocený "semestrální projekt" v daném akademickém roce se zadání tématu k řešení nevydává.
* Kdo si osamocený "semestrální projekt" ponechá po zrušení IBT-L, získá pak v lednu 2019 nepříjemné NEZAPOČTENO v povinném předmětu.
* Předměty ITT-Z a IBT-L tvoří blok předmětů, předmět ITT-Z je povinnou prerekvizitou pro zápis IBT-L. Kdo úspěšně obhájil "semestrální projekt" dříve (z nejrůznějších důvodů pak nedokončil téma/zadání BP v rámci pokračování v letním semestru), zapisuje již jen IBT-L: Takový diplomant se může dohodnout s bývalým vedoucím SP(+BP) na obnovení dřívějšího zadání, a nebo si může vybrat jiné zajímavé zadání BP i u zcela jiného vedoucího BP.
* V předstihu si při konzultacích se svými vedoucími SP + BP ujasněte, jak bude obhajoba SP probíhat a také, kdy obhajoba bude naplánována.
* Posledním dnem pro udělení zápočtu je pátek 2019-02-01.
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:000052
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Zástupce garanta:Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY)
Cvičící:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Navazující:
Bakalářská práce (IBT), UPSY
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je úvod do samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření technického díla a jeho dokumentace.
Anotace:
  Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu. Předmět je zakončen odbornou rozpravou s vedoucím projektu, popřípadě před komisí, která je složena z pedagogů fakulty přizvaných vedoucím projektu.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalosti z širokého rozsahu základů informačních technologií.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Student získá samostatnost v analýze problému, návrhu jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobě projektu.
Proč je předmět vyučován:
  Předmět připraví studenta na vypracování bakalářské práce.
Osnova numerických cvičení:
 Podstatou aktivit v semestru jsou studium literatury, konzultace s vedoucím projektu a tvoření realizačních výstupů (případová studie, technické prostředky, programové prostředky, apod.).
Literatura referenční:
 
Průběžná kontrola studia:
  Průběžné konzultace s vedoucím projektu.
Podmínky zápočtu:
  Obhájení výsledků studijní fáze a rozpracovaného řešení zadaných položek, a obhájení jasně formulovaných úkolů pro další zpracování projektu a jeho dokončení, a to za nejméně 50 bodů, které pak vedou na "započteno".
 

Vaše IPv4 adresa: 54.91.4.56
Přepnout na https