Název:

Personální management

Zkratka:PEM (FP RpmP)
Ak.rok:2018/2019
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MMI-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:1326000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Konečný Štěpán, Mgr., Ph.D. (UM)
Přednášející:Konečný Štěpán, Mgr., Ph.D. (UM)
Cvičící:Konečný Štěpán, Mgr., Ph.D. (UM)
Fakulta:Fakulta podnikatelská VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je zejména poskytnout studentům syntetický pohled na význam člověka v pracovním procesu.Získat základní dovednosti a sociální kompetenci umožňující adaptaci člověka v sociálních situacích. Seznámení s procesem vedení lidí v podniku.
Anotace:
  Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Struktura personálních činností, výběr a přijímání pracovníků, osobnost manažera, profesionalita, metody vedení lidí, profesiografie, metody hodnocení pracovníků.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní poznatky z oblasti psychologie osobnosti a managementu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti získají vědomosti a základní dovednosti v těchto oblastech:personální činnosti, profesiografie, přijímání pracovníků, vedení lidí, motivace pracovníků, profesionalita v práci, hodnocení pracovníků.
Osnova přednášek:
 - Sociální systém podniku, pracovní skupiny
- Profesionalita v životě a v práci
- Požadavky na úspěšného manažera
- Struktura a význam personálních činností ve firmě
- Výběrové řízení a přijímání pracovníků
- Profesiografie
- Motivace pracovníků k výkonu
- Metody hodnocení pracovníků
- Firemní kultura
Osnova numerických cvičení:
 - Přijímací pohovor, životopis
- Řízení lidských zdrojů v různých typech organizací, případové studie
- Analýza inzerátu, životopisů, charakteristika pracovního místa
- Motivace, případové studie
- Problematické evaluační případy, odměňování pracovníků
- Identifikace a změna firemní kultury
Literatura referenční:
 
  • HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2006, 240 s. ISBN 978-80-247-1457-8. (CS)
Literatura studijní:
 
  • ARMSTRONG, Michal. Řízení lidských zdrojů. 10. vydání. Nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada, 2007. ISBN: 978-80-247-1407-3. (CS)
  • KOCIÁNOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada, 2010. ISBN: 978-80-247-2497-3. (CS)
  • KOUBEK, Josef. Personální práce v malých a středních firmách, 4. aktuální a doplněné vydání. Praha: Grada, 2011. ISBN: 978-80-247-3823-9. (CS)
Kontrolovaná výuka:
  Účast na přednášce není povinná. Pro úspěšné absolvování předmětu je požadováno splnění těchto podmínek:
1) Účast na cvičeních (max. 1 neomluvená absence). Účastí na cvičení se rozumí aktivní zapojení se studenta do řešených reálných případů z praxe ať už jako jednotlivec, tak jako člen studentského týmu.
2) úspěšné absolvování závěrečného písemného testu na konci semestru s úspěšností minimálně 60%. Všechy materiály k přípravě na test budou studentům dodány v elektronické podobě.
Průběžná kontrola studia:
  Odevzdání požadovaných materiálů ve vyhlášených kontrolních dnech. Nepřítomní studenti musí požadované materiály odevzdat v náhradním termínu.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.167.47.248
Přepnout na https