Název:

Pokročilá počítačová grafika (v angličtině)

Zkratka:PGPa
Ak.rok:2018/2019
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina G
IT-MGR-2MGMe-povinně volitelný - skupina G
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:angličtina
Aktuální informace:Vážení studenti, 

zdravím vás. V  předmětu jsou momentálně vyznačeny všechny termíny a jejich podmínky (jen v češtině). Samotné časy termínů se ale budou, po domluvě s vámi, upravovat. Když někde uvidíte 24.12.2018, znamená to "nedefinováno".

Pavel Zemčík

This course is instructed in English, and it is intended for incoming Erasmus+ students, too.

Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:5190040
Garant:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Přednášející:Beran Vítězslav, Ing., Ph.D. (UPGM)
Čadík Martin, doc. Ing., Ph.D. (UPGM)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Cvičící:Milet Tomáš, Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Počítačová grafika (PGR), UPGM
Základy počítačové grafiky (IZG), UPGM
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSk-odSk-do
StpřednáškavýukyG20214:0015:501MITxxxx
StpřednáškavýukyG20214:0015:502MITxxxx
StpřednáškavýukyG20214:0015:501EITxxxx
StpřednáškavýukyG20214:0015:502EITxxxx
StpřednáškavýukyG20214:0015:50INTE
 
Cíle předmětu:
  Seznámit se s moderními metodami počítačové animace a počítačové grafiky pro pohyblivé a rozsáhlé scény. Naučit se praktické realizaci vybraných algoritmů formou práce na projektu.
Anotace:
  Reprezentace scény dynamické vizualizace, matematické a procedurální textury - generování, zobrazování a animace, zobrazování rozsáhlých scén v reálném čase, návrh a implementace animačního systému kloubových struktur, dynamika v počítačové animaci, animace měkkých objektů, animace mimiky a pohybu postav, speciální metody zobrazování ("nerealistické zobrazování").
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se seznámí s moderními metodami počítačové animace a počítačové grafiky pro pohyblivé a rozsáhlé scény. Naučí se i praktické realizaci vybraných algoritmů formou práce na projektu.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti si procvičí týmovou práci na projektech, práci s literaturou a praktickou znalost jazyka C/C++.
Osnova přednášek:
 
 1. Introduction, limits of computer graphics, physics reminders/Úvod, omezení počítačové grafiky, připomínka fyziky (Zemčík 19.9. slajdy/slides)
 2. Advanced work with shaders/Pokročilá práce se shadery, Frame Buffer, Teselation, Compute Shader (Milet 26.9. slajdy/slides FitGL)
 3. Optimization of ray tracing/optimalizace sledování paprsku (Zemčík 3.10. ray tracing program pray slajdy/slides)
 4. Visibility, shadow maps, shdow volumes, real-time global illumination/Výpočty viditelnosti, stínové mapy, stínová tělesa, real-time globální osvětlení  (Milet, 10.10. slajdy/slides)
 5. Visibility, shadow maps, shdow volumes, real-time global illumination II/Výpočty viditelnosti, stínové mapy, stínová tělesa, real-time globální osvětlení II (Milet, 17.10. slajdy/slides)
 6. Advanced Gl/Pokročilé metody GI (T. Lysek 24.10.slajdy/slides)
 7. CUDA and OpelCL/CUDA a OpenCL (Kula, 31.10. slajdy/slides)
 8. Physically based shading, Anti Aliasing (Starka 7.11. slajdy/slides slajdy/slides)
 9. Large scenes/Rozsáhlé scény, level of detail (Starka lod velké scény/large scenes, 14.11.)
 10. Test, Rendering of scenes with high dynamic range - HDR/Zobrazování scén s vysokým dynamickým rozsahem - HDR, (Čadík 21.11. slajdy/slides)
 11. Animation of skeletal structures/ Animace kloubních soustav, "motion capture" (guest M. Fědor ??? 28.11.)
 12. Pokročilé metody realistického zobrazování/Advanced methods of realistic rendering (guest V. Havran ???, ČVUT v Praze, 5.12.) 
 13. Virtual and augmented realisty/Virtuání a rozšířená realita (Beran, 12.12. slajdy/slides)

POZOR!!! Témata a data přednášek jsou orientační a budou v průběhu semestru aktualizována.

NOTE: The topics and dates are just FYI, not guaranteed,  and will be continuously updated.

Osnova ostatní - projekty, práce:
 
Samostatná projektová práce v předmětu je následující:
1. Domácí úlohy (5 běhů) na začátku semestru s tím, že úlohy jsou striktně individuální a platí pro ně "Pravidla pro vypracování projektů a úloh" (viz níže a viz též informaci k úlohám v IS)

2. Individuálně zadávané projekty (viz všechna pravidla níže a informace k projektům v IS).

Pravidla pro řešení projektů:

Projekty mohou řešit jednotlivci nebo skupiny nejvýše o 3 osobách. V případě vypracování projektu skupinou je třeba při odevzdání projektu přesně popsat role řešitelů v projektu. Projekt se typicky hodnotí stejně pro členy skupiny, ale je vyhrazena i možnost individuální hodnocení uvnitř skupiny odlišit. Je třeba odevzdat zdrojové texty, návod pro překlad a spuštění, zprávu v rozsahu cca 3 stran A4 a provést demonstraci. Programovací jazyk Je C/C++, pokud je specifikováno v zadání nebo po dohodě s učitelem případně jiný. Individuální vlastní zadání jsou vítána. V případě, že o individuální zadání máte zájem, přihlaste se na variantu "Vlastní zadání" a pošlete e-mail s návrhem zadání - další postup bude individuální.


Odevzdání projektů:

Odevzdání projektu bude probíhat elektronicky a bude doplněno povinnou demonstrací výsledků v prvním týdnu v lednu. Na odevzdání v jiném termínu hodinu nebude brán zřetel a povede k získání 0b (ve výjimečných případech se lze domluvit individuálně). Pokud pracujete ve skupině, je třeba se dostavit v plném počtu řešitelů.

Demonstrace je povinná a je možná až po elektronickém odevzdání. Prezentaci si připravte na max. 10 minut (na kvalitu demonstrace bude kladen velký důraz).

Do IS se odevzdává jeden *.zip se zdrojovými soubory, návodem pro překlad a spuštění, prezentací a dokumentací (při odevzdání binárních souborů ztráta 1/2 získaných bodů), max. velikost 2MB.

Při odevzdání podobných řešení bude může být počet bodů krácen nebo rozdělen mezi podobná řešení. Vyučující může individuálně určit rozdělení bodů.

Obecná pravidla vypracování projektů úloh:

Studenti ve své práci musí pracovat samostatně a tvůrčím způsobem. Za porušení této zásady se považuje zejména reverzní inženýrství (disasebmling, dekompilace a podobné postupy), kopírování příkladů řešení, hotových řešení nebo obdobných podkladů, které jsou zveřejněny nebo jsou studentům jinak dostupné (jedná se o kopírování celých řešení nebo jejich tak velkých částí, že jejich okopírování vede k funkčně shodnému nebo velmi obdobnému řešení zadání), společná práce na zadání ve skupinách tak, že její výsledky jsou potom odevzdávány jako řešení jednotlivce (jednotlivců), pokud to není v zadání přímo požadováno nebo povoleno (diskuse ve skupině a/nebo společné řešení dílčích částí je povoleno).

Studenti se musí zdržet jednání, které je v rozporu s dobrými mravy a které by mohlo vést k obcházení skutečného způsobu "řešení" zadání v duchu těchto zadání jimi samotnými nebo jinými studenty.

Pokud student(i) poruší výše uvedená pravidla, může mu hodnocení projektu být sníženo až na 0 bodů.


Literatura referenční:
 
 • Moeller, T., Haines, E., Real-time Rendering, AK Peters, 1999, ISBN 1569911012 
 • Thalmann, N., M., Thalmann, D., Interactive Computer Animation, Prentice Hall, 1996, ISBN 0-13-518309-X
 • Články IEEE, ACM, Wikipedie
Literatura studijní:
 
 • Moeller, T., Haines, E., Real-time Rendering, AK Peters, 1999, ISBN 1569911012
Průběžná kontrola studia:
  Domácí úlohy, půlsemestrální test, individuální projekt.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.224.89.34
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]