Název:

Pokročilé metody analýz a modelování

Zkratka:PMM (USI RSPMO)
Ak.rok:2018/2019
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina N
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:Tento předmět je nabízen v rámci mezifakultní výuky i v rámci Svobodných předmětů VUT. Studenti FIT, kteří si předmět zapíší jako svobodný v rámci studijního programu na FIT, jej budou mít automaticky převeden na předmět mezifakultní výuky PMM ve studijním plánu FIT. Všichni studenti FIT tak budou mít v předmětu stejný přístup ke studijním materiálům apod.
Kredity:4 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2626000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Dostál Petr, prof. Ing., CSc. (UI)
Přednášející:Dostál Petr, prof. Ing., CSc. (UI)
Cvičící:Šebestová Monika, Ing. (UI)
Fakulta:Ústav soudního inženýrství VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámení studentů s vybranými pokročilými metodami analýz a technikami modelování (fuzzy logika, umělé neuronové sítě, genetické algoritmy) formou vysvětlení principů těchto teorií a jejich následných aplikací za účelem podpory rozhodování v podnikatelství zaměřených na problematiku rizikového inženýrství.
Anotace:
  Obsahem předmětu "Pokročilé metody analýz a modelování" je seznámení se s některými nestandardními pokročilými metodami analýz a technikami modelování za účelem podpory rozhodování v podnikatelství zaměřenou na problematiku rizikového inženýrství formou vysvětlení si principu těchto teorií, naučit se pracovat s těmito teoriemi a jejich aplikací.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalosti z oblasti matematiky (lineární algebra, vektory, analýza funkcí, operace s maticemi) a statistiky (analýza časových řad, regresní analýza, užití statistických metod v ekonomii).
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Získané znalosti a dovednosti předmětu umožní absolventům kvalitní a moderní přístup při procesech analýz a modelování v národním hospodářství a soukromém sektoru, organizacích, podnicích, firmách, společnostech, bankách, atd. za účelem podpory rozhodování v podnikatelství zaměřenou na problematiku rizikového inženýrství.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod a vymezení předmětu "Pokročilé metody analýz"
 2. Seznámení se se základními pojmy z oblasti analýz
 3. Seznámení se se základními pojmy a pravidly fuzzy logiky, tvorbou modelů
 4. Uvedení příkladů aplikace fuzzy logiky v rizikovém inženýrství
 5. Seznámení se s základními pojmy v oblasti umělých neuronových sítí
 6. Uvedení aplikací použití umělých neuronových sítí v rizikovém inženýrství
 7. Seznámení se s základními pojmy z oblasti genetických algoritmů
 8. Uvedení aplikací použití genetických algoritmů v rizikovém inženýrství
 9. Metody modelování predikce pomocí fuzzy logiky, umělých neuronových sítí, genetických algoritmů
 10. Úvod do teorie chaosu a její možné využití v rizikovém inženýrství
 11. Využití softwarových prostředků pro řešení úloh
 12. Úvod do problematiky modelování
 13. Uvedení aplikací použití modelování v rizikovém inženýrství
Literatura referenční:
 
 • ALTROCK,C. Fuzzy Logic &Neurofuzzy, Book & Cd Edition, 1996, 375 s., ISBN 0-13-591512-0. (EN)
 • GATELY, E. Neural Network for Financial Forecasting, John Wiley & Sons Inc., 1996, 169 s., ISBN 0-471-11212-7. (EN)
 • DAVIS,L. Handbook of Genetic Algorithms, Int. Thomson Com. Press, 1991, 385 s., ISBN 1-850-32825-0. (EN)
 • PETERS, E. Fractal Market Analysis, John Wiley & Sons Inc., 1994, 315 s., SBN 0-471-58524-6. (EN)
 • REBEIRO,R.R., ZIMMERMANN,H.J. Soft Computing in Fin. Engineering, Spring Verlag Comp.,1999,509s.,ISBN3-7908-1173-4.
 • JANÍČEK, P. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky, CERM, Brno, 2007, 1234 s., ISBN 978-80-7204-554-9. (EN)
Literatura studijní:
 
 • DOSTÁL, P. Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě, CERM, 2008, 430s, ISBN 978-80-7204-605-8. (CS)
 • DOSTÁL, P.: Advanced Decision making in Business and Public Services, Akademické nakladatelství CERM, 2011 Brno,ISBN 978-80-7204-747-5. (EN)
 • DOSTÁL, P, RAIS, K., SOJKA, Z.: Pokročilé metody manažerského rozhodování, Praha Grada, 2005., ISBN 80-247-1338-1. (CS)
 • THE MATHWORKS. MATLAB - User's Guide, The MathWorks, Inc., 2011. (EN)
 • FANTA, J.: Technologie umělé inteligence na kapitálových trzích, UK Praha, 1999, 92 s., ISBN 80-7184-8661. (CS)
 • RAIS, K., SMEJKAL,V.: Řízení rizik, Grada, 2004, 274 s., ISBN 80-247-0198-7. (CS)
 • HERBST,F.: Analyzing and Forecasting Futures Prices, John Wiley & Sons Inc., 1992, 238 s., ISBN 0-471-53312-2. (EN)
Kontrolovaná výuka:
  Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Zkouška: písemný test
Cvičení: Účast na cvičeních (absence na cvičeních může být nahrazena náhradními úkoly či písemnými testy). Odevzdání seminární práce.
Průběžná kontrola studia:
  Prezenční forma: 80% face-to face, 20% distance learning.
Účast na cvičeních se průběžně kontroluje, podmínkou je 75% účast na cvičeních.
Absence na cvičeních může být nahrazena náhradními úkoly či písemnými testy.
Podmínky zápočtu:
  Účast na cvičeních (75 %). Odevzdání seminární práce.
 

Vaše IPv4 adresa: 52.23.234.7
Přepnout na https