Název:

Strategický marketing

Zkratka:SMA (FP RsmpP)
Ak.rok:2018/2019
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MMI-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:1339000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Chalupský Vladimír, doc. Ing., CSc., MBA (UM)
Přednášející:Chalupský Vladimír, doc. Ing., CSc., MBA (UM)
Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D. (UMEL)
Cvičící:Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D. (UMEL)
Schüller David, Ing., Ph.D. (UM)
Fakulta:Fakulta podnikatelská VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je:
 • procvičení praktických schopností při získávání, zpracování, analýzách a využití informací o vnějším prostředí podniku (zejména o trhu, zákaznících, konkurenci a technických trendech),
 • procvičení a rozvoj schopností využívat informace pro tvorbu a realizaci marketingové strategie v globálním měřítku,
 • seznámit studenty s řešením problémů v projektovém týmu,
 • seznámit studenty se způsoby promítnutí marketingových rozhodnutí do dalších oblastí podnikového managementu,
 • ověření schopnosti řešit komplexní rozhodovací problémy s řadou konfliktů mezi příčinami a následky,
 • rozvinout schopnosti leadershipu, týmové práce a interpersonálních dovedností.
Anotace:
  Předmět je zaměřen na rozvoj manažerských a marketingových dovedností studentů, jakož i na pochopení vazeb mezi rozhodnutími managementu v různých oblastech podnikového řízení a realizovanou firemní strategií. Výuka proběhne formou manažerské simulace - využitím špičkové simulační hry The Global Market Place.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalosti základních ekonomických a marketingových termínů, schopnost týmové práce, time-management, znalosti práce s PC
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti budou obeznámeni s podstatou strategického marketingového řízení, s metodami strategické marketingové analýzy a s principy tvorby a realizace marketingových strategií. Rozvinou schopnosti potřebné pro strategické plánování a realizaci v dynamicky se měnícím tržním prostředí. Pochopí důležitost provázanosti marketingových a finančních rozhodnutí a důležitost poskytovat hodnotu svým zákazníkům.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do simulace, seznámení s obsahem a formou výuky a hodnocením předmětu.
 2. Tvorba týmů.
 3. Marketingový průzkum - význam informací a metody jejich získávání a vyhodnocování.
 4. Interpretace výsledků marketingového průzkumu a způsoby jejich převedení do formulace strategických cílů firem.
 5. Návrh marketingové strategie, její realizace a upřesňování dle vývoje na trhu.
 6. Tvorba marketingové strategie - 4P - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační strategie.
 7. Finanční aspekty marketingových rozhodnutí - promítnutí rozhodnutí v oblasti firemní strategie do výsledků firmy .
 8. Business plan - příprava a tvorba business plánu jako podkladu pro možné investice rizikového kapitálu do firmy.
 9. Realizace firemní strategie a analýza výkonu firmy pomocí vyváženého systému ukazatelů výkonnosti firmy - BSC jako kriterium výkonu firmy.
 10. Závěrečná prezentace výsledků firem.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Marketingová strategie - východiska, postup zpracování a realizace.
 2. Marketingový výzkum - význam informací a metody jejich získávání.
 3. Vytvoření a efektivní řízení týmů.
 4. Vývoj nového výrobku.
 5. Tvorba a realizace cenové, distribuční a komunikační strategie
 6. Finanční aspekty marketingových rozhodnutí.
 7. Business plan.
 8. Vyvážený systém ukazatelů výkonnosti firmy - BSC.
Literatura referenční:
 ZAMAZALOVÁ, M. a kol.: Marketing. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-115-4. (CS)
Kontrolovaná výuka:
  Studenti budou pracovat v soupeřících týmech. Hodnocení proběhně několika způsoby - základní bude výsledek týmového výkonu dle BSC řízených firem, a hodnocení psaného assignmentu - business plánu.
Průběžná kontrola studia:
  V průběhu výuky studenti získávají pravidelnou zpětnou vazbu formou dílčích zpráv o vývoji tržní situace a tržního podílu jejich virtuálních firem. Získávané informace mají povahu jednak volně dostupných informací, jednak "placených" informací. Studenti mají k dispozici širokou škálu informací o situaci vlastní firmy, jakož i o situaci na trhu. Tyto informace jim slouží pro určení jejich strategie a pro naplňování této strategie řadou praktických rozhodnutí v oblasti výroby, zásob, tvorby reklamního sdělení, médiaplánu, řízení prodejních sil, tvorby cen a dalších. Významnou formou kontroly v průběhu výuky je pak sestavení Business planu a jeho předložení řídícímu týmu a zejména závěrečný workshop v němž jsou široce diskutovány klíčové kroky a rozhodnutí každého týmu.
 

Vaše IPv4 adresa: 52.23.234.7
Přepnout na https