Název:

Statistické metody zpracování dat

Zkratka:QM7
Ak.rok:ukončen 2003/2004
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zkouška (ústní)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:390000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Zapletal Josef, doc. RNDr., CSc. (UMAT)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav matematiky FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Na konkrétních příkladech ukázat možnosti statistických metod pro řešení výzkumných úkolů v technickém výzkumu.
Anotace:
  Význam statistických metod. Popisná statistika. Analýza časových řad. Indexová analýza. Náhodné jevy a pravděpodobnost. Náhodná veličina a její charakteristiky. Náhodný vektor. Důležitá rozložení. Matematická statistika. Testování hypotéz. Regresní analýza.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Frekventant kurzu by měl umět využít možností statistické analýzy pro řešení konkrétních úkolů odborého výzkumu.
Osnova přednášek:
 
 1. Popisná statistika. Základní soubor.Statistické znaky. Jednorozměrné statistické soubory s kvantitativním znakem. Četnost.
 2. Analýza časových řad. Trendy. Plovoucí průměry. Periodicita.Prognózování. Korelace
 3. Indexová analýza. Individuální indexy. Souhrnné indexy. Indexy a absolutní veličiny. Bázické a řetězové indexy.
 4. Elementární náhodný jev, operace mezi jevy. Booleova algebra jevů. Klasická a axiomatická definice pravděpodobnosti. Pojem nezávislosti jevů. Bernoulliovské posloupnosti.
 5. Náhodná veličina, distribuční funkce. Náhodný vektor. Simultánní a marginalní funkce hustoty a distribuční funkce.
 6. Momentové charakteristiky. Obecné momenty a centrální momenty
 7. Některá důležitá rozložení aplikovatelná pro řešení úloh operační analýzy a důležitá pro statistické výpočty.
 8. Zákon velkých čísel a limitní věty.
 9. Pojem náhodného výběru. Výběrové charakteristiky - statistiky. Testování hypotéz. Chyby prvního a druhého druhu.Parametrické testy.
 10. Testování skupiny výběrů.
 11. Aplikace katedrového sofwéru na různé typy skupinových testů - bez interakcí a s interakcemi.
 12. Chí kvadrát test a test Kolmogorovovův-Smirnovovův.
 13. Korelační analýza,Spermanův korelační koeficient.
Literatura referenční:
 
 1. Anděl J. Statistické metody. Matfyzpress, KU Praha 1993
 2. Cochran W.G. Sampling techniques. Wiley, New York 1953.
 3. Hájek J., Šidák Z. Theory of rank tests., Academia, Praha, 1967.
 4. Kendall M.G., Stuart A. The advanced theory of statistics.Griffin, London 1969.
 5. Likeš J. Machek J. Matematická statistika ,SNTL, Praha, 1983.
 6. Šor J.B. Statistické metody analýzy a kontroly jakosti a spolehlivosti. SNTL,Praha, 1965.
 7. Zvára K.Regresní analýza. Academia, Praha 1989.
Literatura studijní:
 
 1. Anděl J.Matematická statistika. SNTL/Alfa, Praha1978.
 2. Hátle J. Likeš J. Základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky.SNTL/Alfa, Praha 1974.
 3. Likeš J. Machek J. Matematická statistika ,SNTL, Praha, 1983.
 4. Likeš J. Machek J. Počet pravděpodobnosti,SNTL, Praha, 1981.
 5. Zapletal J. Základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky. PC-DIR, VUT, Brno 1995.
Průběžná kontrola studia:
  Formou konzultací.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.90.204.233
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]