Název:

Vyšší metody číslicového zpracování obrazů

Zkratka:QB5
Ak.rok:ukončen 2003/2004
Semestr:letní
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zkouška (ústní)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:390000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Jan Jiří, prof. Ing., CSc. (UBMI)
Přednášející:Jan Jiří, prof. Ing., CSc. (UBMI)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Poskytnutí hlubších znalostí teoreticky náročných metod zpracování obrazových dat a jejich aplikací
Anotace:
  Úvod do teorie vícerozměrných diskretních signálů, výklad teoretických principů metod formalizované restaurace obrazů, rekonstrukce obrazu z projekcí a přístupů, založených na disparitní analýze. Formalizovaná segmentace obrazů a metody rozpoznávání objektů
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Hlubší porozumění pokročilým metodám zpracování obrazových dat, schopnost jejich aplikace a případné modifikace pro konkrétní účel
Osnova přednášek:
 
 1. Koncepty vyšších metod zpracování obrazů. Přehled teorie 2D signálu a 2D transformací, obraz jako realizace náhodného 2D pole
 2. Diskrétní reprezentace obrazu, diskretní lineární a nelineární 2D operátory, neuronové 2D filtry
 3. Formalizovaná restaurace obrazů - koncepty, identifikace zkreslení a šumu. Pseudoinverze, Wienerova filtrace prostřednictvím frekvenční oblasti
 4. Restaurace obrazů metodou vázané dekonvoluce. Metoda maximální entropie
 5. Zobecněná diskretní metoda nejmenších čtverců, metoda optimalizace impulsní odezvy, přístupy založené na maximální aposteriorní pravděpodobnosti
 6. Restaurace obrazů neuronovými sítěmi iterativní optimalizací "energie" sítě, porovnání s klasickými přístupy
 7. Radonova transformace a projekční tomografie, rekonstrukce obrazů z projekcí, algebraické iterativní metody rekonstrukce
 8. Řezový teorém, metody rekonstrukce z projekcí ve frekvenční oblasti. Rekonstrukční metoda filtrované zpětné projekce. Zobecnění rekonstrukčních metod pro vějířové projekce
 9. Disparitní analýza a párování snímků, analýza pohybu
 10. 3D rekonstrukce povrchu na bázi disparitní analýzy stereopárů
 11. Formalizovaná segmentace obrazu, texturní analýza, segmentace na základě apriorních znalostí
 12. Obnovení obrysů objektů, Houghova transformace. Morfologické transformace
 13. Rozpoznávání objektů v obraze pomocí učících se neuronových sítí, porovnání s příznakovými přístupy se shlukovou analýzou
Literatura referenční:
 
 1. A.K.Katsagellos (ed.): Digital Image Restoration. Springer 1991
 2. R.M.Haralick, L.G.Shapiro: Computer and Robot Vision. Addison - Wesley 1992
 3. A.Rosenfeld, A.C.Kak: Digital Picture Processing (2nd ed.),Acad. Press 1982
 4. W.K.Pratt: Digital Image Processing (2nd ed.),J.Wiley 1992
 5. R.J.Schalkoff: Digital Image Processing and Computer Vision, J.Willey & Sons 1989
 6. A.N.Netravalli, B.G.Haskell: Digital Pictures Representation, Compression and Standards. Plenum Press,1995
 7. B.Furth, J.Greenberg, R.Westwater: Motion Estimation Algorithms for Video Compression. Kluwer Acad. Publishers, 1997
 8. A.K.Jain:Fundamentals of Digital Image Processing, Prentice Hall Int. Edit., 1989
 9. J.Jan: Digital Signal Filtering, Analysis and Restoration. IEE Publishing, London, UK, 2000,
 10. Gonzales, R.C. , Wintz, P.: Digital Image Processing. 2nd ed. Addison-Wesley Publ.Comp. 1987
 11. Hlaváč, V. , Šonka, M.: Počítačové vidění. Grada 1992
 12. V.Bhaskaran, K.Konstantinides: Image and Video Compression Standards (2nd ed.)Kluwer Acad.Publishers, 1997
 13. J.C.Russ: The Image Processing Handbook (3rd ed.), CRC Press and IEEE Press, 1999
 14. S.J.Sangwine, R.E.N.Horne: The Colour Image Processing Handbook. Chapman & Hall, 1998
Literatura studijní:
 
 1. A.K.Jain:Fundamentals of Digital Image Processing, Prentice Hall Int. Edit., 1989
 2. J.Jan :Čísl.filtrace, analýza a rest.signálů, kap. 14,Vyd.VUT v Brně 1997 (vyjde rozšířeno a modernizováno 2001)
 3. J.Jan: Digital Signal Filtering, Analysis and Restoration. IEE Publishing, London, UK, 2000
Průběžná kontrola studia:
  předmět doktorského studia - diskuse
 

Vaše IPv4 adresa: 3.91.79.74
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]