Název:

Projektování programových systémů

Zkratka:PPS
Ak.rok:ukončen 2004/2005 (není otevřen)
Semestr:letní
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3980018
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:50150035
Garant:Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS)
Cvičící:Švec Jaroslav, Ing. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Navazující:
Databázové systémy a návrh databází (DSI), UPSY
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty s podstatou základních fází vývoje programových systémů a podrobněji je seznámit s metodami analýzy požadavků s důrazem na modelovací techniky objektově orientované(OO) a strukturované analýzy a naučit je tyto techniky používat
Anotace:
  Pojem "softwarové inženýrství".  Životní cyklus programového díla a paradigmata softwarového inženýrství. Základy systémové analýzy a analýzy požadavků na programové vybavení. Základní pojmy objektové orientace. Objektově-orientovaná analýza: modelovací jazyk UML, přehled objektově-orientovaných metod a metodologií. Nástroje a modelovací techniky strukturované analýzy. Metody a metodologie strukturované analýzy. Návrh programového vybavení. Metody zajištění kvality programů. Údržba programů. Úvod do problematiky řízení projektu. Projekt zaměřený na analýzu požadavků s využitím CASE systému.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti znají podstatu základních fází vývoje programu na úrovni, která je dále rozvíjena ve specializovaných předmětech. Jsou schopni vytvářet vhodné modely při analýze a návrhu programových systémů a to zejména využitím modelovacích technik, které poskytuje jazyk UML.
Osnova přednášek:
 
 • Úvod, pojmy, předmět softwarového inženýrství. Životní cyklus programového díla, modely životního cyklu.
 • Objektově orientovaný (OO) a strukturovaný vývoj programů. Systémové inženýrství. Úvod do řízení projektu. Základy analýzy požadavků. Význam modelování při analýze a návrhu.
 • Základní pojmy OO paradigmatu.
 • Modelovací jazyk UML - základní charakteristika. Modelovací jazyk UML - modelování chování systému (základy) (model (Use Case)).
 • Modelovací jazyk UML - modelování objektové struktury (diagram tříd a diagram instancí).
 • Modelovací jazyk UML - modelování objektové struktury(rozšíření).
 • Modelovací jazyk UML - modelování chování systému (diagramy interakce, diagram aktivit, stavový diagram).
 • Přehled OO metod a metodologií s důrazem na fázi analýzy.
 • Modelovací techniky strukturované analýzy - funkční a datové modelování, modelování chování, datový slovník.
 • Metody a metodologie strukturované analýzy.
 • Úvod do problematiky návrhu programů - pojmy, základy efektivního modulárního návrhu. Úvod do softwarových architektur - vrstvy a sekce, klient/server, vícevrstvé architektury, komponenty. Modelování architektury a struktury programu v UML.
 • Zajištění kvality programu - posuzování, verifikace, validace. Metody a strategie testování.
 • Úvod do údržby programů, správa softwarové konfigurace. Základy plánování projektu - softwarové metriky, metody odhadu, organizace týmu.
Osnova počítačových cvičení:
 
 • Volba zadání projektu, rozbor zadání.
 • Úvod do systému Rational Rose.
 • Tvorba modelu použití v jazyce UML v prostředí systému Rational Rose.
 • Tvorba diagramu tříd v jazyce UML v prostředí systému Rational Rose.
 • Tvorba diagramů interakce v jazyce UML v prostředí systému Rational Rose.
 • Tvorba stavového diagramu v jazyce UML v prostředí systému Rational Rose.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Neformální specifikace pro zadanou aplikaci.
 • Dokumentace vytvořená v jazyce UML v prostředí systému Rational Rose jako výsledek analýzy požadavků na zadanou aplikaci.
 • Návrh testů.
Literatura referenční:
 
 • Pressman R.: Software Engineering. A Practitioner's Approach. Fourth Edition. McGraw-Hill Book Company, 1996, 852 p.
 • Sommerville A.: Software Engineering. Fifth Edition. Addison-Wesley, 1996, 742 p.
 • Fowler M., Scott K.: UML Destilled. Second Edition. A Brief User Guide to the Standard Object Modeling Language. Addison Wesley Longman Inc., 1999, 185 p.
 • On-line nápověda a dokumentace prostředí systému Rational Rose.
Literatura studijní:
 
Odkazy:
 
Kontrolovaná výuka:
  Polosemestrální písemná zkouška, vypracování projektú.
Průběžná kontrola studia:
  Polosemestrální písemná zkouška, odevzdání výsledků projektů, obhajoba projektu řešeného v prostředí Rational Rose v předepsaných termínech.
 

Vaše IPv4 adresa: 35.153.135.60
Přepnout na https