Název:

Logické systémy

Zkratka:LOS
Ak.rok:ukončen 2004/2005 (není otevřen)
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/LOS/public/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3918008
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6040000
Garant:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Přednášející:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Cvičící:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Algebra a grafy (AGR), UMAT
Lineární algebra a geometrie (LAG), UMAT
Teorie obvodů (TOI), UTEE
Navazující:
Číslicové a impulsové obvody (CIO), UPSY
Diagnostika a bezpečné systémy (DIA), UPSY
Systémy odolné proti poruchám (SOP), UPSY
Výstavba počítačů (VPO), UPSY
 
Cíle předmětu:
  Získat přehled a základy praktického využití vybraných metod pro popis, analýzu činnosti a návrh kombinačních a sekvenčních logických sítí jakožto podstaty číslicových zařízení.
Anotace:
  Logický systém, logický obvod, logická funkce. Reprezentace logických funkcí. Minimalizace výrazů pro třístupňové logické sítě s jedním a více výstupy. Rozklady boolovských funkcí. Kombinační logické členy, obvody, moduly. Paměťové prvky, registry, čítače. Syntéza synchronizovaných sekvenčních sítí. Operační část číslicových systémů, aritmetické obvody. Řídicí část číslicových systémů, řadiče s pevnou logikou a mikroprogramované. Jednoduché asynchronní sekvenční logické sítě.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Schopnost analýzy činnosti a návrhu jednoduchých číslicových systémů.
Osnova přednášek:
 
 • Logický systém, logický obvod, logická funkce. Základní vlastnosti logických obvodů.
 • Reprezentace (modely) logických funkcí: výraz/formule, tabulka, krychle, mapa, blokové, logické a funkční schéma, graf. Kombinační a sekvenční logické sítě. Huffmanovo schéma.
 • Minimalizace výrazů pro třístupňové kombinační logické sítě s jedním a více výstupy. Normované (normalizované) výrazy: součtová (disjunktní) forma, součinová (konjunktní) forma.
  Minimalizační postupy založené na využití obratů z Boolovy algebry ve výrazech, v jednotkové krychli, v pravdivostní tabulce (Quinova-McCluskeyho metoda), v logické mapě.
 • Řešení problému pokrytí Petrikovou metodou.
 • Kombinační logické členy, obvody a bloky. Návrh kombinačních logických s logickými členy a obvody NOT, AND, OR, NAND, NOR. Návrh faktorizovaných TANT (Three-Stage AND-NOT Gate Network with True Inputs) a TONT (Three-Stage OR-NOT Gate Network with True Inputs) sítí.
  Návrh logických sítí s logickými obvody s omezeným počtem vstupů.
  Souběh, statický hazard, dynamický hazard. Návrh bezhazardových sítí.
  Návrh kombinačních logických sítí z modulů MSI a LSI (VLSI): MX, DC/DMX, ROM, GA, PLA, PAL, PLD.
 • Modelování sekvenčního chování. Konečné automaty: Mealyho automat, Moorův automat. Paměťové obvody (klopné obvody typu D, T, R-S, R, S, J-K).
 • Syntéza synchronizovaných sekvenčních sítí s klopnými obvody, registry, čítače.
 • Operační část číslicových systémů. Aritmetické bloky: půlsčítačka, úplná sčítačka, úplná odčítačka, desítková sčítačka; sériová sčítačka, paralelní sčítačka, serioparalelní sčítačka. Násobička.
 • Řídicí část číslicových systémů, jednoduché řadiče s pevnou logikou a jednoduché mikroprogramované řadiče.
 • Jednoduché asynchronní sekvenční logické sítě.
 • Poznámka k organizaci přednášek: Semestry jsou opakovaně narušovány státními svátky a jinými celofakultně vyhlášenými dny volna. Proto se výše uvedený přehled přednáškových témat nekryje svými pořadovými čísly s pořadím týdnů v semestru. Témata jsou přednášena v uvedeném pořadí tak, aby se za realný časový prostor v semestru stihla presentovat.
Osnova numerických cvičení:
 
 • Boolova algebra, reprezentace logických funkcí, analýza činnosti jednoduchých kontaktových sítí.
 • Formy algebraických výrazů. Minimalizace logických výrazů: Quinův-McCluskeyho algoritmus, Petrickova funkce pokrytí.
 • Minimalizace logických výrazů: Karnaghovy mapy. Kreslení logických a funkčních schémat.
 • Využití SSI i.o. pro implementace logických funkcí.
 • Analýza činnosti logických sítí: souběh a hazard.
 • Vybrané logické bloky: sčítačky, odčítačka.
 • Stavové automaty a jejich reprezentace. Návrh synchronizovaných sekvenčních sítí.
 • Návrh logických sítí s i.o. technologií MSI a LSI. Programovatelné součástky (PLD): hradlová pole, PROM, PLA, PAL.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Návrh kombinační logické sítě.
 • Návrh sekvenční logické sítě.
Literatura referenční:
 
 • McCluskey, E.J.: LOGIC DESIGN PRICIPLES. Prentice-Hall, USA, ISBN 0-13-539768-5, 1986.
 • Cheung, J.Y. - Bredeson, J.G.: MODERN DIGITAL SYSTEMS DESIGN. West Publishing Company, USA, ISBN 0-314-47828-0, 1990.
 • Bolton, M.: Digital Systems Design with Programmable Logic. Addison-Wesley Publishing Company, Cornwall, GB, ISBN 0-201-14545-6, 1990.
 • Katz, R.H.: Contemporary Logic Design. Addison-Wesley/Benjamin-Cummings Publishing CO, Redwood City, CA, USA, ISBN 0-8053-2703-7, 1993.
 • Sasao, T.: SWITCHING THEORY FOR LOGIC SYNTHESIS. Kluwer Academic Publishers, Boston, USA, ISBN 0-7923-8456-3, 1999.
 • Wakerly, J.F.: Digital Design Principles and Practices. Prentice Hall, USA, ISBN 0-13-055520-7, 2000.
 • Maurer, P.M.: Logic Design. University of South Florida, WWW vydání.
 • Bout, D.V.: Pragmatic Logic Design With Xilinx Foundation 2.1i. XESS Corporation, WWW vydání.
Literatura studijní:
 
 • Amaral, J.N.: COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE I. University of Alberta, Edmonton, CA, 2003.
 • Amaral, J.N.: COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE II. University of Alberta, Edmonton, CA, 2003.
 • Eysselt, M.: Vybrané úlohy z logických systémů. Učební text, ÚIVT, 1993. Tento text zapůjčuje autor ke kopírování. Zde je WWW verze přístupná evidovaným studentům.
 • Eysselt, M.: Kreslení logických a funkčních schémat. Učební text, ÚIVT, 1993. Tento text zapůjčuje autor ke kopírování. Zde je WWW verze přístupná evidovaným studentům.
 • Eysselt. M.: Funkční značky integrovaných obvodů a kreslení spojů. Učební text, ÚIVT, 1993. Tento učební text zapůjčuje autor ke kopírování. Zde je WWW verze přístupná evidovaným studentům.
 • Eysselt, M.: Logické systémy. Učební text VUT Brno, vydáno 1980, 1985, 1990. Rozebráno: Lze si zapůjčovat v knihovnách v Brně.
 • Frištacký, N. - Kolesár, M. - Kolenička, J. - Hlavatý, J.: Logické systémy. SNTL Praha, ALFA Bratislava, 1986.
 • Eysselt, M.: Programmable Logic Devices. Učební text, FIT VUT v Brně, 2002. Zde je WWW verze přístupná evidovaným studentům.
 • Sekanina, L.: Návrh číslicových obvodů (stručný přehled). Podklady pro přednášku, FIT VUT v Brně, 2002.
Kontrolovaná výuka:
  Kontrolovanou výukou jsou test, půlsemestrální zkouška a závěrečná zkouška. Test a půlsemestrální zkouška nemají náhradní termín. Závěrečná zkouška má jeden náhradní termín.
Průběžná kontrola studia:
  Test "15 bodů", půlsemestrální zkouška "25 bodů", závěrečná zkouška "60 bodů".
Podmínky zápočtu:
  Zápočet není ustanoven.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.226.4.91
Přepnout na https