Název:

Kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty 2/2

Zkratka:JH34
Ak.rok:ukončen 2004/2005 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-povinně volitelný - skupina A
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Kredity:4 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Matoušková Jana, Mgr. (UJAZ)
Cvičící:Neuwirthová Ludmila, PhDr., Ph.D. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Angličtina 2: mírně pokročilí 2 (BAN2), UJAZ
Kurs angličtiny pro mírně pokročilé studenty (JH2), UJAZ
Kurs angličtiny pro mírně pokročilé studenty (IH2), UJAZ
Navazující:
Angličtina: efektivní čtení anglických textů (JA2), UJAZ
Angličtina: konverzace (JA3), UJAZ
Angličtina pro Evropu (AEU), UJAZ
Angličtina pro pokročilé studenty (JH4), UJAZ
Kurs profesní angličtiny pro elektroinženýrství a informatiku (JA9), UJAZ
Obchodní angličtina (JA4), UJAZ
Profesní angličtina 2 (PA2), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Nárust slovní zásoby studentů. Prohloubení gramatických znalostí. Další rozvoj čtyř základních dovedností (mluvení, čtení, poslech a psaní). Rozšíření znalostí běžných konverzačních obratů mluvené angličtiny. Práce s technickými texty.
Anotace:
  Standardní kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i technickou angličtinu. Kurs je založen na integrovaném přístupu. Po gramatické části, která obsahuje různé komunikativní typy úkolů osvětlujících novou gramatiku, každá lekce zahrnuje úkoly pro četbu, poslech, psaní a mluvení. Během kursu dochází k velkému nárustu slovní zásoby. Cílem práce s technickými texty je výuka jazyka, nikoliv výuka odborného obsahu textu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Být schopný hovořit o tématech uvedených v učebnici gramaticky správně (s určitou chybovou tolerancí). Být schopný užívat podle potřeby základní techniky čtení (skimming, scanning, výběr relevantních informací, detailní porozumění). Rozumět anglicky vedené hodině a instrukcím, být schopný si dělat poznámky na základě poslechu. V rámci písemného vyjadřování být schopný formální i neformální korespondence, poslání faxu, vypplnění formuláře, popisu osoby a místa. Zvládnout další část odborné slovní zásoby a schopnost porozumět gramatické konstrukci složité věty i vztahům mezi větami.
Osnova numerických cvičení:
 
  Kurs je dvousemestrální, proto osnova obsahuje 26 položek.
 • Pomocná slovesa "do, be, have", přehled časů, otázka a zápor, krátké odpovědi. Společenské obraty.
 • Vynálezy moderního světa v četbě, mluvení a poslechu. Psaní: oprava chyb.
 • Přítomný čas prostý a průběhový, stavová slovesa, trpný rod. Slovní zásoba: sport. Čísla: peníze, zlomky, desetinná čísla, telefonní čísla, data. "Semicondustors": práce s textem.
 • Sport a zájmy v mluvení a poslechu. Psaní: popis osoby. "Semiconductors": úkoly k textu.
 • Minulý čas prostý, průběhový a předpřítomný, trpný rod v minulém čase. Slovní zásoba: umění, hudba, literatura. Vyjádření názoru. "Diodes": práce s textem.
 • Umění, hudba a literatura v četbě a mluvení. "Diodes": úkoly k textu.
 • Modální slovesa. Slovní zásoba: přídavná jména popisující vlastnosti osob, tvorba slov. Žádost a nabídka. "Fibre Optics": práce s textem.
 • Chování a způsoby v různých částech světa v četbě, mluvení a poslechu. Psaaní: vyplnění formuláře. "Fibre Optics": úkoly.
 • Formy budoucího času: "going to, will, present continuous". Slovní zásoba: počasí, doprava, hotel.
 • Prázdniny a turistický ruch v četbě, mluvení a poslechu. Psaní: fax.
 • Otázky se slovem "like", tvar druhého slovesa ve větě ("verb patterns"). Slovní zásoba: kolokace.
 • Jídlo a restaurace v četbě a mluvení. Psaní: popis pokoje (vztažná zájmena).
 • Semestrální test.
 • Čas předpřítomný prostý a jeho trpný rod. Slovní zásoba: frázová slovesa. Telefonování, zpráva na záznamník.
 • Kariéra a povolání v četbě a mluvení. Psaní: forma a idiomatické vazby oficiálního dopisu, napsání žádosti.
 • Podmiňovací způsob: první a druhý typ. Časové věty. Slovní zásoba: základní a silná přídavná jména. Vyjádření návrhu. "Electromagnetic Systems": práce s textem.
 • Charitativní činnost v poslechu a mluvení. Slova spojující myšlenky v psaném projevu. "Electromagnetic Systems": úkoly k textu.
 • Vyjádření pravděpodobnosti při pomoci modálních sloves. Slovní zásoba: charakterové vlastnosti. "Solar Energy Systems": práce s textem.
 • Charakterové vlastnosti a téma rodiny v mluvení a poslechu. Vyjádření souhlasu a nesouhlasu. "Solar Energy Systems": úkoly k textu.
 • Čas předpřítomný průběhový. Slovní zásoba: složená podstatná jména. Vyjádření stížnosti. "Laser": práce s textem.
 • Sběratelství a problematika kouření v diskusi a poslechu. Psaní: Vazby pro začátek a ukončení formálního a neformálního dopisu. "Laser": úkoly k textu.
 • Pořádek slov v nepřímé otázce. Dovětky. Slovní zásoba: idiomatické výrazy. Ukázky hovorového jazyka.
 • Problematika zapomětlivosti v poslechu a mluvení. Četba: zajímavosti ze světa. Psaní: vyjádření kladů a záporů.
 • Souslednost časová. Slovní zásoba: narození, sňatek, smrt.
 • Zvyky spojené s narozením, sňatkem a pohřbem v diskusi. Vyjádření omluvy.
 • Semestrální test.
Literatura studijní:
 
 • Liz and John Soars: New Headway Intermediate, Student's Book. Oxford University Press 1996.
 • Pracovní technické listy.
Průběžná kontrola studia:
  Testy "Stop and Check"
Podmínky zápočtu:
  Písemný test po každém ze dvou semestrů výuky. Testy jsou hodnoceny 20 body při výsledku 90%-100%; 15 body při výsledku 70%-89% a 10 body při výsledku 50%-69%. Absolvování každého ze dvou semestrálních testů alespoň na 50% je podmínkou pro možnost skládat zkoušku.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.85.143.239
Přepnout na https