Název:

Diplomový projekt

Zkratka:DPI
Ak.rok:ukončen 2006/2007
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Kredity:10 kreditů
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:0000130
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Prerekvizity: 
Ročníkový projekt 2 (P2X), FIT
Semestrální projekt (PI3), FIT
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je podpora samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření inženýrského nebo výzkumného díla a jeho dokumentace.
Anotace:
  Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí výpočetní techniky a informatiky a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Diplomovým projektem vrcholí studium, a jeho standardní umístění je v posledním semestru studia. Výsledkem tohoto předmětu je "diplomová práce", která je pak následně obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky. Termín odevzdání "diplomové práce" bude v okolí 2006-01-25.
Studenti, kteří si způsobí v zimním semestru takové studijní komplikace, že nemohou přistoupit k SZZ po zimním semestru, mohou očekávat "rozhodnutí", že jim propadl "první termín obhajoby diplomové práce". 
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Povinnou prerekvizitou je úspěšné zakončení předmětu "PI3 -Semestrální projekt".
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu, jeho dokumentace a obhaloby.
Osnova seminářů:
 Není definována.
Literatura referenční:
 
  • Duncan, W.R.: A guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute, 1996, Standards Committee, 176 s., ISBN 1-880410-16-3
  • ISO 2145: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents, 1978.
  • ISO 7144: Documentation - Presentation of theses and similar documents, 1986.
  • ISO 690: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure, 1987.
  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Přeloženo z italského originálu "Come si fa una tesi di laures, Milano, Bompiani", 1977, Olomouc, Votobia, 278 s., ISBN 80-7198-1773-7.
Literatura studijní:
 Pokyny pro vypracování diplomové práce.
Kontrolovaná výuka:
  Konzultace s vedoucím DP, výstižná obhajoba u SZZ v délce "do 10 min".
Podmínky zápočtu:
  Aktivní práce v průběhu zimního semestru, která dává záruku na odevzdání diplomové práce ve stanoveném termínu, a také ke přistoupení k obhajobě diplomové práce při návazné státní závěrečné zkoušce ve stanoveném termínu.
 

Vaše IPv4 adresa: 35.153.135.60
Přepnout na https