Název:

Teorie obvodů

Zkratka:ITO
Ak.rok:ukončen 2010/2011
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ITO/private/
Kredity:6 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26130013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:65200015
Garant:Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc. (UITS)
Přednášející:Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc. (UITS)
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY)
Cvičící:Kadák Michal, Ing. (UITS)
Kopřiva Jan, Ing. Ing. (UITS)
Michlovský Zbyněk, Ing. (UITS)
Sehnalová Pavla, Ing. (UITS)
Szöllös Alexandr, Ing. (UITS)
Šátek Václav, Ing., Ph.D. (UITS)
Valenta Václav, Ing. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
Navazující:
Prvky počítačů (IPR), UITS
 
Cíle předmětu:
  Získat přehled a základy praktického využití vybraných metod pro popis, analýzu činnosti a návrh lineárních elektrických obvodů. Získat podrobné pokyny a informace o bezpečnosti práce s elektrickými zařízeními.
Anotace:
  Základní pojmy a veličiny v elektrických obvodech. Ustálený stejnosměrný stav v lineárních elektrických obvodech. Princip superpozice. Analýza obvodů pomocí metody zjednodušování, vět o náhradních zdrojích, aplikace Kirchhoffových zákonů, metody smyčkových proudů a uzlových napětí. Zesilovače, ideální operační zesilovač. Typické vstupní a zpětnovazební obvody operačního zesilovače. Číslicově analogové a analogově číslicové převodníky, obvodové koncepce a vlastnosti. Harmonický ustálený stav v elektrických obvodech. Základy měření. Principy a použití číslicových měřicích přístrojů. Metody pro měření elektrických veličin.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Schopnost analýzy činnosti a návrhu lineárních elektrických obvodů. Znalost bezpečnostních předpisů pro práci s elektrickými zařízeními.
Osnova přednášek:
 
 • Základní pojmy a veličiny v elektrických obvodech. Ustálený stejnosměrný stav v lineárních elektrických obvodech.
 • Princip superpozice. Analýza obvodů pomocí metody zjednodušování, vět o náhradních zdrojích.
 • Aplikace Kirchhoffových zákonů, metody smyčkových proudů a uzlových napětí.
 • Zesilovače, ideální operační zesilovač. Typické vstupní a zpětnovazební obvody operačního zesilovače.
 • Číslicově analogové a analogově číslicové převodníky, obvodové koncepce a vlastnosti.
 • Harmonický ustálený stav v elektrických obvodech.
 • Základy měření. Principy a použití číslicových měřicích přístrojů. Metody pro měření elektrických veličin.
 • Princip osciloskopu
 • Bezpečnostní předpisy
 • Bezpečnostní předpisy
 • Bezpečnostní předpisy
 • Bezpečnostní předpisy
 • Bezpečnostní předpisy
Osnova počítačových cvičení:
 
 • Modelování samostatně navržených elektrických obvodů
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Operační zesilovač s připojenými vstupními a zpětnovazebními lineárními obvody - přenosové vlastnosti
 • Metoda smyčkových proudů
 • Metoda uzlových napětí
Literatura referenční:
 
 • Murina, M.: Teorie obvodů. Brno, VUTIUM 2000.
 • Přednášky v provedení PDF a PowerPoint
Literatura studijní:
 
 • Blahovec, A.: Elektrotechnika I, II, III, Informatorium, Praha 2000
 • Gescheidtová, E.: Základní metody měření v elektrotechnice. Brno, CERM 2000.
 • Láníček, R.: ELEKTRONIKA, obvody-součástky-děje, BEN - technická literatura, Praha 1998
 • Punčochář, J.: Operační zesilovače v elektronice, BEN - technická literatura, Praha 1999
 • Doleček, J.: Moderní učebnice elektroniky, 1. díl.
  BEN - Technická literatura Praha, 2005. ISBN 80-7300-146-2.
 • Láníček, R.: Elektronika - obvody, součástky, děje.
  BEN - Technická literatura Praha, 1998. ISBN 80-86056-25-2.
 • Vobecký, J., Záhlava V.: Elektronika - součástky a obvody, principy a příklady.Grada, 2005. ISBN 80-247-1241-5.
 • Floyd, T. L.: Electronics Fundamentals: Circuits, Devices and Applications. Merill Publishing Company, 1987. ISBN 0-675-20714.
 • Irwin, D. J.:Basic Engineering Circuit Analysis. Macmillan Publishing Company, 1987. ISBN 0-02-359860-3.
Kontrolovaná výuka:
  Půlsemestrální a semestrální písemná zkouška: Pro získání bodů ze semestrální zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 32 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální písemný test
 • Idividuální semestrální projekt
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.97.16
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]