Název:

Ruština: mírně pokročilí 2/2

Zkratka:JR2
Ak.rok:ukončen 2010/2011
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Baumgartnerová Alena, PaedDr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Ruština pro začátečníky (JR1), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Rozvíjení komunikativní kompetence založené na nácviku poslechu a čtení s porozuměním. Zvyšování úrovně samostatného ústního a písemného projevu. Základní zásady odborného jazyka.
Anotace:
  Tento předmět navazuje na předmět JR1, případně je určen pro mírně pokročilé studenty, a opakuje učivo v těsné souvislosti s uváděním a procvičováním nových jazykových jevů a s rozvíjením dovedností poslechu, čtení, ústního a písemného projevu: to vše spolu s všestranným zvyšováním náročnosti.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Získání zápočtu v předmětu JR2/1.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Zvyšování rozsahu, samostatnosti, souvislosti a plynulosti ústního a písemného projevu. Schopnost vyjadřování osobních názorů a postojů v diskusi a při řešení problémů. Schopnosti volného překladu a elementárního tlumočení. Čtení s porozuměním a následná prezentace v odborném jazyce.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. 1. lekce: setkání po časovém odstupu, rozhovory, opakování
 2. Dotazy a odpovědi, činnost o prázdninách; čtení s porozuměním, skloňování podstatných jmen
 3. Rozhovory na všeobecná probraná temata; časování sloves
 4. 2. lekce: vzhled a popis osoby; sloveso obléci si, čtení s porozuměním, rozhovory
 5. Vyplňování dotazníku; skloňování přídavných jmen, čtení s porozuměním-literární text
 6. Oblékání, konkurs; vyjadřování data. Práce s technickým textem
 7. 3. lekce: osobní vlastnosti, přídavná jména, zájmena jaký, který
 8. Vyjádření příčiny, vlastního názoru; slovesné vazby odlišné od češtiny
 9. Vzájemnost, nutnost, možnost; omluva; čtení a poslech s porozuměním
 10. 4. lekce: cestování; datum a vyjadřování času, poslech s porozuměním, rozhovory
 11. Počasí v různých ročních obdobích; přídavná jména, čtení a poslech s porozuměním. Práce s technickým textem
 12. Zvyky v různých ročních obdobích;čtení a poslech s porozuměním; opakování
 13. Semestrální test za zimní semestr
 14. 5. lekce: cestování vlakem, zeměpisné a časové údaje; 3. stupeň přídavných jmen
 15. Životní prostředí; sloveso dávat, čtení s porozuměním. Práce s technickým textem
 16. Ochrana životního prostředí; číslovky 100 - 1000 - 1000000, měkké vzory podstatných jmen
 17. 6. lekce: ubytování, hotel; vyjadřování nutnosti; čtení a poslech s porozuměním, rozhovory
 18. Cestování letadlem; podmiňovací způsob, slovesa a slovesné vazby; čtení s porozuměním. Práce s technickým textem
 19. Uvítání hosta, psaní telegramu; čtení literárního textu s porozuměním, poslech, rozhovory
 20. 7. lekce: jídlo a pití; rozkazovací způsob, poslech s porozuměním
 21. Nakupování potravin, jídelní zvyklosti; účelové věty, čtení a poslech s porozuměním
 22. Stolování, čtení a poslech s porozuměním, rozhovory. Práce s technickým textem
 23. 8. lekce: životní styl; slovesné vazby odlišné od češtiny, neurčitá zájmena a příslovce
 24. Péče o zdraví; 2. stupeň přídavných jmen a příslovcí, čtení a poslech s porozuměním, rozhovory
 25. Ukazovací zájmena; čtení s porozuměním, technický text. Souhrnné opakování
 26. Semestrální test za letní semestr
Literatura referenční:
 
 • Jelínek, S., kol.: Raduga 2 (učebnice a pracovní sešit). Plzeň, Fraus, 1997
 • Baumgartnerová, A.: Soubor odborných textů v ruském jazyce
Literatura studijní:
 
 • Balcar, B.: Ruská gramatika v kostce. Praha, Leda, 1999
 • Fozikoš, A., Reiterová, T.: Reálie rusky mluvících zemí. Plzeň, Fraus
 • Brčáková, D., kol.: Govoritě po-ruski. Ruská konverzace. Praha, Leda, 2000
Průběžná kontrola studia:
  
 • Aktivní účast v práci v seminárních cvičeních
 • Samostudium a plnění zadaných domácích prací
 • 75% docházka
 • Průběžné testy
Podmínky zápočtu:
  
 • Zvládnutí učiva daného semestru
 • Úspěšné zvládnutí písemného semestrálního testu (min. 50%)
 

Vaše IPv4 adresa: 54.147.142.16
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]