Název:

Statistika, stochastické procesy, operační výzkum

Zkratka:DMA1
Ak.rok:2012/2013
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
VTI-DR-4DVI4-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zkouška (ústní)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvičenílab. cvičenípoč. cvičeníjiná
Rozsah:390000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Baštinec Jaromír, doc. RNDr., CSc., UMAT
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav matematiky FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů v oblasti statistického rozhodování a zpracování souborů dat, dále zvládnout základy operačního výzkumu, Markovových řetězců a časových řad, včetně aplikací v ekonomii.
Anotace:
  Základní statistické testy = t-test, F-test. intervaly spolehlivosti, chí-kvadrát a další. Regresní analýza. Testy dobré shody. Neparametrické testy. Využití v ekonomii - úloha lineárního programování, dopravní úloha. Dynamické programování, modely skladových zásob. Markovovy řětězce a časové řady.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Absolventi získají znalosti v oblasti statistického rozhodování a zpracování souborů dat využitelné v technických a ekonomických aplikacích.
Osnova přednášek:
 
 1. Základní pojmy z pravděpodobnosti
 2. Statistické soubory
 3. Bodové a intervalové odhady
 4. Testování hypotéz o parametrech (nejen pro normální rozložení)
 5. Testy o tvaru rozložení (chí kvadrát test, Kolmogorovy-Smirnovovy testy, párové)
 6. Principy operační analýzy, lineární a nelineární programování
 7. Poznámka o dynamickém programování, Bellmanův princip optimality
 8. Markovovy řetězce, M/M/s systémy
 9. Teorie zásob, hlavně náhodné záležitosti
 10. Teorie obnovy, deterministické a hlavně stochastické úlohy
 11. Časové řady
 12. Poznámka o plovoucích průměrech a hledání skrytých period
Literatura referenční:
 
 • Zapletal, J.: Úvod do analýzy ekonomických časových řad. PC-DIR, VUT, Brno 2000.
 • Zapletal, J.: Základy počtu pravděpodobnosti a matematrické statistiky. PC-DIR,VUT, Brno, 1995
 • Anděl, J.: Statistické metody. Matfyzpress, MFF UK Praha, 1993.
 • Taha, H.A.: Operations research. An Introduction. Fourth Edition, Macmillan Publishing Company, New York 1989.
 • Miller, I., Miller, M.: John E. Freund's Mathematical Statistics. Sixth Edition. Prentice Hall, Inc., New Jersey 1999. Předchozí vydání publikováno pod názvem Freund, J.E.: Mathematical Statistics, Fifth Edition.
 • Montgomery, D.C., Runger, G.C.: Applied Statistics and Probability for Engineers. Third Edition. John Wiley & Sons, Inc., New York 2003.
 • Loftus, J., Loftus, E.: Essence of Statistics. Second Edition, A. A. Knopf, New York, 1988
 • Aramanovič, J. G., Lunc, G. L., Elsgolc, L. C., Funkcie komplexnej premennej, operátorový počet, teória stability, Alfa, SNTL, 1973.