Title:

Rudiments of Funding

Code:IZFI (FP ZF)
Ac.Year:2017/2018
Sem:Winter
Curriculums:
ProgrammeFieldYearDuty
IT-BC-3BIT-Elective
IT-BC-3BIT2ndElective
Language of Instruction:Czech
Credits:5
Completion:credit+exam
Type of
instruction:
Hour/semLecturesSeminar
Exercises
Laboratory
Exercises
Computer
Exercises
Other
Hours:2613000
 ExamsTestsExercisesLaboratoriesOther
Points:1000000
Guarantor:Režňáková Mária, prof. Ing., CSc. (IF)
Lecturer:Lajtkepová Eva, doc. Ing., Ph.D. (IF)
Režňáková Mária, prof. Ing., CSc. (IF)
Instructor:Estélyiová Kristína, Ing. (FBM)
Faculty:Faculty of Business and Management BUT
Department:Institute of Management FBM BUT
Prerequisites: 
Corporate Economy (IZEP), IM
Double-Entry Accounting Principles (IUCE), II
 
Learning objectives:
  The course expands knowledge gained in the context of the courses "ZEK - Rudiments of Economy", "ZPE - Corporate Economy" and "PPU - Double-Entry Accounting". The purpose of the course is to inform students about basic corporate cash flows, their monitoring and prediction, on the basis of use of relevant external and internal information.
Description:
  Basic corporate cash flows, their monitoring and prediction, on the basis of use of relevant external and internal information.
Knowledge and skills required for the course:
  Knowledge on double-entry accounting principles, rudiments of general economy and rudiments of corporate economy.
Syllabus of lectures:
 Rudiments of funding.
Syllabus of numerical exercises:
 Rudiments of funding.
Study literature:
 
  • KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 745 s. ISBN 978-80-7179-903-0.
  • KORÁB, V. a REŽŇÁKOVÁ, M. a PETERKA, J. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, 2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0.
  • Nývltová, R. - Marinič, P. Finanční řízení podniku. Moderní metody a trendy. Praha: Grada, 2009. V tisku.
  • Synek, M. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2007, 452 s. ISBN 978-80-247-1992-4.
  • VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 465 s. ISBN 80-86929-01-9.
  • ZINECKER, M. Základy financí podniku. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 194 s. ISBN 978-80-214-3704-3.
 

Your IPv4 address: 3.80.38.5
Switch to https

DNSSEC [dnssec]