Architektura programových systémů: PravidlaPoslední aktualizace: Thu Feb 26 16:22:22 CET 1998

Upozornění: toto je pouze návrh -- pokud naleznate nekonzistence, 
      pište na Peringer@dcse.fee.vutbr.cz
 
 

        Architektura programových systémů

      (podmínky pro úspěšné absolvování kurzu)

Zpracovali: Doc.Ing.Jan M. Honzík,CSc., Ing. Andrea Němcová (1994-1995)
      Petr Peringer (1998)

+----------------------+
| 0. Účastníci výuky |
+----------------------+

0.0 Veškeré informace ohledně kursu jsou k dispozici na WWW 
   (http://www.fee.vutbr.cz/UIVT/courses/APS/) a na síti Novell 
   (adresář Q:\VYUKA\HONZIK\APS).

0.1. Všichni účastníci výuky předmětu APS musí mít přístup do lokální
   počítačové sítě ÚIVT v areálu Božetěchova (Novell). 
   
0.2. Pro účel jednoznačné evidence účastníků kurzu je na WWW seznam
účastníků kursu. Tento seznam má z hlediska výuky v předmětu APS
vrcholnou prioritu! Veškeré kopie tohoto souboru na jiných místech,
jiné seznamy (dodané děkanátem a podobně) mají pouze orientační
charakter. Věnujte proto pozornost jeho obsahu. Případné nedostatky
(chybíte-li v seznamu, překlepy ve jméně nebo jiné nesprávné
informace) oznamte učiteli odpovědnému za laboratorní výuku, případně
přednášejícímu. Obsah seznamu musí být uzavřen do konce třetího týdne
semestru.

0.3. Pro komunikaci vyučujících se studenty je (mimo přednášku)
využito prostředků Internetu, konkrétně WWW a elektronické pošty. Při
zasílání elektronické pošty svým vyučujícím uvádějte na začátku
subjektu dopisu písmena APS. Vaši vyučující mohou dostávat větší
množství dopisů a tato zkratka jim napoví, o jaký dopis se jedná.

0.4. Všechny formy výuky jsou nepovinné. Neúčast na jednotlivých formách
   výuky ovšem není omluvou pro situace, kdy studentovi unikly
   informace o nezbytných podmínkách pro absolvování kurzu.


+----------------+
| 1. Přednášky |
+----------------+

1.1. Návštěva přednášek je doporučená. Přednáška je vedena tak, aby co
   nejlépe usnadnila studentovi pochopit předepsanou látku a co
   nejúčinněji pomohla úspěšně zvládnout předepsané úkoly. Na přednášce
   mohou být uvedeny i dílčí a ne příliš rozsáhlé informace, pojmy a
   znalosti, které nejsou uvedeny ve skriptech a jiných textových
   materiálech a tyto vědomosti mohou být předmětem úkolů a zkoušek. Je
   povinností studenta zajistit si přístup k těmto informacím a jejich
   ovládnutí. Přednášející má právo zjišťovat namátkově nebo
   systematicky účast. Výsledky zjištění však mají výhradně
   informativní charakter a nemají žádný vliv na hodnocení studentů.

1.2. Přednášející dá studentům úplný rozpis témat jednotlivých přednášek.
   Přednášky jsou vedeny ve snaze dodržet stanovený rozpis a rozsah
   látky. Látka, která je uvedena ve skriptech nebo jiných dostupných
   materiálech, nemusí být vykládána detailně.

1.3. Veškeré texty odpřednášené látky, které nejsou obsaženy ve skriptech
   budou uvedeny v textových souborech na síti (viz 0.0). Tam
   naleznete veškeré další informace a vyučující budou komunikovat se
   studenty téměř výhradně touto cestou. Studenti si uvedené informace
   mohou kopírovat na své diskety.

1.4. V průběhu semestru a u zkoušky lze získat celkem:

    20 bodů za semestrální práci (10 bodů za obhajobu a 10 bodů
      za písemné zpracování eseje),

    20 bodů za řešení semestrálního projektu (u projektu se hodnotí
	  prezentační vlastnosti 0..10 bodů a dokumentační vlastnosti
      projektu 0..10 bodů),

	10 bodů za ústní obhajobu projektu před komisí a hosty (hosté
	  jsou obvykle tvořeni studenty kurzu APS a případnými zájemci
	  ze strany učitelů; komisi, skládající se zpravidla ze dvou
	  členů, tvoří vyučující předmětu APS, případně vyučující
	  jiných programátorských předmětů),

    50 bodů za závěrečnou semestrální zkoušku.


   Výsledek se převádí na klasifikaci standardní převodní stupnicí.
   Body získané v průběhu semestru se zachovávají i pro případ jedné
   další náhradní (opravné) zkoušky.

1.5. Přednášející vypisuje dobu a místo pro konzultace z odpřednášené
   látky. Zájem o konzultaci je však nutné oznámit nejpozději na
   nejblíže předcházející přednášce. Konzultace k semestrálním
   projektům se poskytují v konsultačních hodinách cvičícího.

   Student, který požaduje konzultaci, na ni musí být připraven (jasně
   formulované otázky). V opačném případě může být konzultace
   odmítnuta.


+-------------------------+
| 2. Laboratorní cvičení |
+-------------------------+

2.1. Pro laboratorní cvičení v rozsahu 3 hodin týdně (3x45 minut) je
   rozvrhem zajištěno přednostní právo v laboratoři. Asistent
   proto nemusí být fyzicky přítomen v laboratoři. V případě jeho
   nepřítomnosti využijte elektronickou poštu. V případě potřeby lze
   domluvit i individuální termín konzultace.

   Účast na laboratorních cvičeních je nepovinná. Laboratorní cvičení
   mají charakter samostatné práce s jednoznačným zadáním. Z tohoto
   pohledu je možné úkoly řešit i na jiných pracovištích. I vzhledem k
   vytížení laboratorních učeben je například vítáno, když může student
   pracovat na vlastním počítači (tuto poznámku chápejte jako postoj
   vyučujících k praktické povinnosti/nepovinnosti studentů navštěvovat
   laboratorní cvičení). V těchto případech si ovšem nezapomeňte
   zajistit přísun informací zveřejňovaných prostřednictvím počítačové
   sítě, informací poskytovaných ostatním studentům formou konzultací.

2.2. Na první (nebo nejbližší další) přednášce je představen učitel
   zajišťující laboratoře a konzultace k semestrálnímu projektu.
   Tento učitel v případě potřeby upřesní dobu a místo konzultací.


+-----------------------+
| 3. Seminární práce  |
+-----------------------+

3.1. Na začátku semestru budou rozdána zadání seminární práce (eseje).
   Vytvoří se trojice až čtveřice studentů, kteří budou tuto seminární
   práci řešit.

3.2. Seminární práce sestává v přeložení textu eseje z angličtiny,
   její předvedení a písemné zpracování.

3.3. Obhajoba eseje je nepovinná a netrvá déle než 10 minut (bude
   upřesněno při zahájení obhajob). Studenti by měli využít zpětného
   projektoru. K dispozici bude i tabule, ale měla by být používána až
   pro vyjasňování problému při diskusi. Za úspěšnou obhajobu může každý
   ze skupiny získat maximálně 10 bodů. Hodnotí se originalita a výstižnost
   podání hlavních myšlenek referátu. Přečtení textu se hodnotí 0 body.
   Termíny obhajob budou zveřejněny. Na návrh studentů může
   cvičící přerozdělit až +-3body v případě, že některý ze studentů
   se na vypracování a obhajobě eseje podílel více než druhý. Obhajobu
   přednese vylosovaný student. Body které získá, obdrží všichni 
   partneři. 

3.4. Písemné zpracování eseje bude text ve Wordu a obsahovat bude
   2 strany textu včetně obr.(o 60 řádcích na stránku).

3.5. Písemné zpracování eseje se bude odevzdávat prostřednictvím
   elektronické pošty. Esej si překopírujte do prázdného adresáře,
   zazipujte (PKZIP,zip,WinZip) a odešlete. Podrobnosti
   a adresu na kterou esej poslat naleznate na WWW.

3.6. Zpracování se musí odevzdat do stanoveného termínu.
   Nedodržení tohoto termínu je hodnoceno nezískáním bodů za písemné 
   zpracování eseje. Hodnotí se obsahová, stylistická a jazyková úroveň 
   textu. Maximální hodnocení, které každý člen skupiny může získat, 
   je 10 bodů. Termín odevzdání bude zveřejněn.

3.7. Prerozdelovani bodu za eseje a projekty lze provest nejpozdeji v 
   dobe pridelovani a to jen do vyse 20% nominalni hodnoty pro jednoho.

3.8. Pokud presentaci povede jen jeden z dvojice, druhy musi byt pritomen.
   Jinak nepritomny clen body za presentaci neobdrzi. Pokud celou
   presentaci vede jeden clen dvojice, musi se pri eseji a projektu
   vystridat.

+---------------------------+
| 4. Semestrální projekt  |
+---------------------------+

4.1. Na začátku semestru budou rozdána zadání semestrálního projektu.
   Vytvoří se dvojice až trojice studentů, kteří budou řešit jeden
   semestrální projekt.

   Studenti si mohou navrhnout vlastní semestrální projekt za těchto
   podmínek:

    * Musí jej řešit minimálně dva účastníci kurzu.

    * Zadání projektu si musí nechat schválit cvičícím.

   Zadaný příklad musí být odladěn a odevzdán nejpozději do stanoveného
   termínu. Nedodržení tohoto termínu vede k nezískání bodového
   zisku za semestrální projekt. Student, který chce získat bodový zisk
   za ústní obhajobu projektu, se musí přihlásit na některý z vypsaných
   termínů pro obhajoby projektů. Termíny pro obhajoby budou vypsány v
   závěru semestru.

4.2. Do stanoveného termínu musí každá skupina odevzdat dvoustránkový
   popis návrhu provedení semestrálního projektu. Tento popis bude
   obsahovat návrh provedení hierarchie objektů, modularity programu
   a návrh demonstračních vlastností programu. Tento návrh si MUSÍ
   nechat každá skupina schválit cvičícím. Tento popis bude posléze
   součástí dokumentace projektu.

   Pokud si některá skupina nenechá schválit svůj návrh, potom bude
   jejich ohodnocení za projekt a obhajobu 0 bodů a to bez jakékoli
   možnosti náhrady.

   Návrh řešení semestrálního projektu se bude odevzdávat prostřednictvím
   elektronické pošty dohodnutým způsobem (viz WWW).

4.3. Řešení semestrálního projektu se bude odevzdávat prostřednictvím
   elektronické pošty dohodnutým způsobem ve tvaru ZIP souboru.
   
   Odevzdaným řešením semestrálního projektu se rozumí soubory se
   zdrojovými texty a soubor(y) s dokumentací, která obsahuje jednak
   podrobný uživatelský popis programu a jednak poznámky k implementaci.
   U zdrojových souborů (se specifikovaným překladačem dostupným na síti)
   bude existovat soubor PREKLAD.BAT (nebo preklad.sh), který přeloží 
   program do spustitelné podoby. Nesmíte odevzdávat *.EXE soubory.

4.4. Obhajoba projektu je nepovinná a netrvá déle než 10 minut (bude
   upřesněno při zahájení obhajob). Studenti by měli využít zpětného
   projektoru. K dispozici bude i tabule, ale měla by být používána až
   pro vyjasňování problému při diskusi. Vzhledem k časovému limitu
   není povolena demonstrace na počítači (vlastnosti programu se budou
   hodnotit mimo dobu obhajoby). Za úspěšnou obhajobu může student
   získat maximálně 10 bodů.

   DOPORUČENÍ:
   Při obhajobě používejte slajdy. Protože potom nemusíte všechno
   vysvětlovat, ale stačí to názorně nakreslit. Text obhajoby si
   dopředu připravte a ještě před vlastní obhajobou si jej vyzkoušejte
   někomu říct, aby jste dodrželi časový limit a stačili všechno důležité
   říci. Při obhajobě můžete mít v ruce poznámky, ale nesmíte je číst.

   V obhajobě by jste měli říci stručne podstatu návrhu a implementaci
   projektu. Můžete zdůraznit některé problémy, které jste museli
   řešit.

4.5. Implementace (zdrojový text řešení) bude hodnocena zvlášť. Celé
   řešení musí být dodáno v přeložitelné zdrojové formě.
   Nepřeložitelná řešení nebudou hodnocena. Některé zdařilé části
   algoritmů odevzdaných řešení mohou být v budoucnu bez upozornění
   použity jako ukázkové příklady ve výuce nebo mohou být publikovány v
   učebnicích a skriptech. V odevzdaných řešeních proto neuvádějte nic,
   co pokládáte za soukromý majetek, či tajemství firmy nebo
   jednotlivce.

   Na programu se hodnotí především:

   * Textově-grafická úprava programu a jeho komentáře.

   * Přehlednost a srozumitelnost programu, dobrá navigace ve zdrojovém
    textu.

   * Úplnost, přehlednost a srozumitelnost uživatelského popisu při
    zachování přiměřené stručnosti (neúčelná délka popisu může být
    hodnocena negativně). Hodnotí se rovněž správnost a přesnost
    vyjadřování, včetně jazykové úrovně.

   * Prezentace výsledků a účelná komunikace (dialog) s uživatelem.
    Užití přehnaných a neadekvátních prostředků pro "zatraktivnění"
    dojmu z programu nemusí vést k vyššímu hodnocení. Funkčnost je
    základní podmínkou.

   * Originalita řešení.

4.6. Součástí projektu musí být dávka PREKLAD.BAT (nebo preklad.sh), která 
   přeloží příklad
   do spustitelné podoby. Tato dávka musí pracovat v prostředí střediska
   ÚIVT, případně systému Linux. Bez této dávky nebude příklad hodnocen.


4.7. Hodnocení implementační části řešení semestrálního projektu vychází
   z horní hranice 10 bodů, od které se odečítají body za nedostatky. V
   ojedinělých případech lze za velmi pěkná řešení přidělit prémii.
   Podrobnosti budou včas zveřejněny.

4.8. Hodnocení dokumentační části řešení semestrálního projektu vychází
   z horní hranice 10 bodů, od které se odečítají body za nedostatky.
   Soubory s dokumentací budou napsány jako čistý text v kódu
   PC-Latin2 (cp852) pro DOS/Windows, 
   případně ISO-9959-2 (latin2) pro Linux.
   (Nepoužívejte text. editory typu MS-Word nebo AmiPro)

   V dokumentaci se hodnotí především:

   * Uživatelský popis programu.

   * Poznámky k implementaci a nestandardním algoritmům.

   * Hodnotí se rovněž správnost a přesnost vyjadřování, včetně
    jazykové úrovně.

4.9. Prerozdelovani bodu za eseje a projekty lze provest nejpozdeji v 
   dobe pridelovani a to jen do vyse 20% nominalni hodnoty pro jednoho.

3.8. Pokud presentaci povede jen jeden z dvojice, druhy musi byt pritomen.
   Jinak nepritomny clen body za presentaci neobdrzi. Pokud celou
   presentaci vede jeden clen dvojice, musi se pri eseji a projektu
   vystridat.

+---------------------------+
| 5. Semestrální zkouška  |
+---------------------------+

5.1. Doba pro řešení písemné zkoušky je dána trojnásobkem minut na každý
   bod zkoušky.

5.2. U písemné zkoušky sedí každý student v jedné lavici a všechny osobní
   věci, kromě psacích potřeb, uloží na stanoveném místě. Písemné, jiné
   pomůcky a nedovolené předměty, nalezené u studenta v době zkoušky,
   opravňují učitele vykázat studenta z místnosti písemné zkoušky s
   důsledkem ztráty termínu a získatelných bodů.

5.3. Zadání písemné práce a správné řešení jednotlivých příkladů je
   bezprostředně po ukončení zkoušky zveřejněno vývěskou. Student má
   právo ve stanoveném termínu reklamovat výsledek hodnocení. Musí však
   uvést konkrétní příklad, s jehož hodnocením nesouhlasí. Opravené
   výsledky nebudou k dispozici "jen k nahlédnutí", bez konkrétního
   požadavku na reklamaci.

5.4. Součástí hodnocení je i hodnocení dokumentační úrovně písemné práce.
   Toto hodnocení je z intervalu (-3..3) a představuje dodatečnou
   korekci výsledku. Záporné hodnocení se nepoužije pro snížení, jehož
   výsledkem by byla hodnota menší než 55 (nezpůsobí neúspěch zkoušky).
   Může však snížit úspěšnou klasifikaci o stupeň.

5.5. Prokázaná nepovolená spolupráce (opisování, plagiátorství), 
   zjištěná i dodatečně při opravě písemné zkoušce může vést k 
   zápornému hodnocení daného příkladu všech zúčastněných, při větším 
   rozsahu k diskvalifikaci písemné zkoušek všech zúčastněných. Je 
   povinností všech studentů při písemné zkoušce, chránit své výsledky 
   před zneužitím! 


Poslední modifikace: 9. September 2002
Pokud naleznete na této stránce chybu, oznamte to dopisem na adresu peringer@dcse.fee.vutbr.cz.

[ Kursy | Ústav | Fakulta | VUT | WWW server | Language/Jazyk ]