Informace k předmětu Databázové systémy a návrh databází pro akademický rok 2004/2005AktualityPřednášky

Přednášející: Doc.Ing.Jaroslav Zendulka,CSc.

Přednášky probíhají ve čtvrtek v době 13.40-16.20 v místnosti G812 (byvala BI/812).

Program přednášek:

P1
Úvod, základní pojmy databázových systémů.
P2
Etapy návrhu databáze, konceptuální modelování, transformace ER diagramu a diagramu tříd na schéma relační databáze.
P3
Jazyk SQL - definice dat, příkaz SELECT - základy.
P4
Jazyk SQL - příkaz SELECT (rozšíření), další příkazy pro manipulaci s daty. Systémový katalog.
P5
Hostitelská verze SQL, kurzor, dynamický SQL. Dotazování příkladem (QBE).
P6
Relační model dat - struktura dat, integrita dat v relačním modelu, relační algebra, relační kalkul.
P7
Formalizace návrhu databáze - základy teorie závislostí, normální formy.
P8
Organizace dat na interní úrovni, indexování, B+-stromy, hašování, shlukování. Fyzický návrh databáze.
P9
Otázky bezpečnosti dat a integrity. Využití deklarativních prostředků, uložených procedur a triggerů. Optimalizace dotazů.
P10
Transakční zpracování - vlastnosti a stavy transakce. Zotavení po chybách.
P11
Řízení souběžného přístupu - uspořádatelnost, uzamykání, využití časových razítek, izolační úroveň transakcí. Transakční zpracování v SQL.
P12
Architektura klient/server a vícevrstvé architektury. Distribuované databáze-problémy, fragmentace a replikace dat, správa transakcí.
P13
Přístup k databázím z WWW. Současné trendy rozvoje DB technologie - postrelační databázové systémy (především objektově-orientované a objektově-relační).

Přednášky ve formátu PDF (v závorce pro tisk 2 stránky na jednu)

 1. Úvod (2 strany na 1) Otázky
 2. Konceptuální modelování a návrh databáze (2 strany na 1) Otázky
 3. Jazyky relačních DBS (2 strany na 1) Otázky
 4. Relační model dat (2 strany na 1) Otázky
 5. Formalizace návrhu databáze (2 strany na 1) Otázky
 6. Fyzická (interní) úroveň DBS (2 strany na 1)
 7. Integrita a bezpečnost dat v DBS (2 strany na 1)
 8. Zpracování dotazu (2 strany na 1) Otázky
 9. Transakční zpracování (2 strany na 1)
 10. Architektura klient/server a třívrstvá architektura (2 strany na 1)
 11. Distribuované databázové systémy (2 strany na 1)
 12. Postrelační databázové systémy (2 strany na 1)
 13. DodatekA Metodologie návrhu ERD (2 strany na 1)
 14. DodatekA Organizace databáze na fyzické úrovni u serveru Oracle (2 strany na 1)
 15. DodatekA Přístup k databázím z WWW (2 strany na 1)

Laboratorní cvičení a projekty

Cvičící:
Oracle:
Ing. Jaroslav Ráb (jen demo)
Ing. Martin Heckel

Gupta:
Ing. Vladimír Bartík

Laboratorní cvičení mají podobu demonstračních cvičení zaměřených na seznámení s prostředími, která budou studenti využívat k řešení projektů, tj. databázový server Oracle10g, vývojové prostředí Oracle Developer a jazyk PL/SQL a databázový server Gupta SQLBase, vývojové prostředí SQLWindows z balíku Gupta Team Developer 2000 a jazyk SAL.

Demonstrační cvičení k produkt;m Gupta budou probíhat ve středu v době 7.15 - 9.00 v počítačové učebně A018 a k produktům Oracle ve čtvrtek v učebně E105 (bývalá BI/72) v následujících termínech:
2. týden Organizace přednášek a cvičení a požadavky na projekty.
. Úvod do tvorby databázové aplikace v prostředí produktů Oracle a Gupta (Ing.Ráb, Ing. Bartík).
3. týden Vytvoření databáze v prostředí DB serveru Oracle9i, základy tvorby klientské části aplikace v prostředí Oracle Developer (I) (Ing.Ráb).
Vytvoření databáze v prostředí DB serveru Gupta SQLBase, základy tvorby klientské části aplikace v prostředí Gupta SQLWindows (I) (Ing.Bartík).
5. týden Základy tvorby klientské části aplikace v prostředí Oracle Developer (II). (Ing.Ráb) Základy tvorby klientské části aplikace v prostředí Gupta SQLWindows (II) (Ing.Bartík).
8. týdenTvorba tiskových sestav v prostředí prostředí Oracle Developer (Ing.Ráb). Tvorba tiskových sestav v prostředí prostředí Gupta SQLWindows (Ing.Bartík).
10. týden Uložené procedury a databázové triggery v prostředí Oracle9i (Ing.Ráb). Uložené procedury a databázové triggery v prostředí SQLBase (Ing.Bartík).
V pravomoci cvičících je případná změna termínu demonstračního cvičení a přidání dalších demonstračních cvičení v případě potřeby.

Projekty jsou zaměřeny na samostatnou práci studentů s využitím produktů Oracle, resp. Gupta. Studenti pokračují v řešení projektů, zahájených analýzou v rámci předmětu Projektování programových systémů. Návrh koncepce a její obhajoba bude společná pro původní tým a proběhne ve třetím týdnu semestru. Pro implementaci pak každý z řešitelů týmu použije jiné vývojové a databázové prostředí.
Změna zadání je možná ve výjimečných případech a to pouze po dohodě se cvičícím na začátku semestru.

Projekty řeší studenti samostatně s využitím konzultací cvičících Pro řešení projektů jsou vyhrazeny časy ve středu od 7.15 do 9.00 v učebně A018 (viz rozvrh) a v době volného využití počítačových učeben. Cvičící stanoví dobu, kdy budou studentům k dispozici za účelem konzultací.

Termíny obhajob souvisejících s projekty:
4. týden Obhajoba koncepce řešení aplikace (tým). Studenti prezentují konceptuální model (ER diagram, resp. diagram tříd) a model použití (Use Case), resp. DFD.
12. a 13. týden Obhajoba řešení.
Základní požadavky na vysledky projektu jsou specifikováný v části Doplňující podmínky, další zpřesnění je v pravomoci cvičících.

Doporučená literatura a pomůcky pro řešení projektů:

Oracle:
 1. Přehled jazyka PL/SQL - slajdy !!! UPDATED !!!
 2. Nováček,V.: Charakteristika některých používaných produktů Oracle. Učební pomůcka.
 3. Nováček,V.: Tipy pro reseni. Učební pomůcka.
 4. Pavlas, Z.: PLSQL. Učební pomůcka.
 5. Zendulka, J.: Zabudované triggery a funkce prostředí Oracle Forms 4.5. Učební pomůcka.
 6. Ráb, J.: Konfigurace Oracle Net 8 pro připojení na databzový server do školy. Učební pomůcka.
 7. On-line nápověda a dokumentace produktů Oracle.
 8. a další prameny doporučené cvičícím.
Gupta:
 1. Zendulka,J.: Úvod do programování v SQL Windows. Učební pomůcka.
 2. Introducing Gupta Team Developer.
 3. Developing with SQLWindows.
 4. SQLConsole Guide.
 5. On-line nápověda a dokumentace produktů Gupta.
 6. a další prameny doporučené cvičícím.

KonzultaceBodové hodnocení


ČinnostMax. počet bodů
Obhajoba koncepce řešení projektu5
Realizace projektu30
Půlsemestrální test15
Závěrečná písemná zkouška50
Celkem100

Klasifikace - podle zkušebního řádu VUT
Počet bodůStupeň
90 - 100výborně/A
80 - 89velmi dobře/B
70 - 79velmi dobře/C
60 - 69dobře/D
50 - 59dobře/E
0 - 49 nevyhověl/F

Doplňující podmínky

 1. K získání alespoň 15 bodů za realizaci projektu musí být splněny tyto podmínky:
 2. Dalšími nutnými podmínkami k získání plného počtu bodů za realizaci projektu jsou:
 3. Tyto podmínky mohou dále zpřesnit cvičící.
 4. Vyřešené projekty se obhajují v souladu s plánem cvičení, tj.nejpozději do konce posledního výukového týdne semestru. Studenti se na obhajoby realizace projektů přihlašují podle pokynů cvičících. Ve zdůvodněných případech může cvičící povolit odklad obhajoby realizace, nejpozději však do konečné uzávěrky, která je dva pracovní dny před termínem zkoušky. Realizace projektů, které nebudou do tohoto data obhájeny, budou hodnoceny za 0 bodů. V případě povolení opožděné obhajoby, kdy důvod opoždění není objektivní (nemoc apod.) nebo není doložen, cvičící automaticky snižuje počet přidělených bodů.
 5. Uznání bodů za projekt u studentů, kteří opakují předmět, provádí garant předmětu na začátku semestru, nejpozději do konce 2.týdne. Na později uplatňované požadavky nebude brán ohled.
 6. Další důležité informace budou zveřejňovány na přednáškách, této WWW stránce a rozesílány elektronicko poštou.

Zpět na domovskou adresu předmětu Databázové systémy a návrh databází
Jaroslav Zendulka, Ústav informačních systémů FIT VUT, Božetěchova 2, 612 66 Brno (místnost č. 204, 2. poschodí)
Tel.: 5 4114 1241
e-mail: zendulka@fit.vutbr.cz, WWW: http://www.fit.vutbr.cz/~zendulka/
Poslední změna: 3. December 2004