Aplikované evoluční algoritmy

Informace pro studenty předmětu EVO v roce 2018

Aktuality

Příklady probírané na přednáškách jsou dostupné v IS FIT, sekce Soubory --> Příklady.

Materiály k přednáškám jsou dostupné prostřednictvím IS FIT v sekci Soubory --> Přednášky.

Přednášky se konají každý týden ve středu 12:00-13:50 v učebně D0207, pokud nebude uvedeno jinak.

Počítačová cvičení

Celkem proběhne šest bodovaných cvičení. Při každém cvičení je možné získat až 3 body. Organizace a vedení cvičení je plně v kompetenci cvičícího Ing. Václava Šimka, s případnými dotazy se prosím obracejte na něho - simekv@fit.vutbr.cz. Podrobnosti k jednotlivým úlohám budou zveřejněny pod následujícími odkazy:

Informace k projektům

Projekty bude mít v plném rozsahu na starost cvičící Ing. Václav Šimek, v případě dotazů se prosím obracejte na něho - simekv@fit.vutbr.cz. Každý student si zaregistrujete zvolenou variantu projektu z nabídky témat v IS FIT, případně vám bude téma zapsáno po diskuzi s cvičícím - vizte též informaci níže. Náležitosti a další podmínky k projektům EVO budou uvedeny v popisu termínu Projekt v IS FIT. Za projekt je možné získat až 22 bodů, které budou rozděleny na dvě části a to takto:

  1. Průběžná činnost (max. 6 bodů):

    V 11. týdnu semestru se předpokládá prokázání znalostí o řešeném tématu formou stručné prezentace rozpracovaného řešení. Prezentace může mít podobu slidů nebo posteru promítaných na plátno v D0207 a odeslaných vedoucímu projektů ve formátu PDF na simekv@fit.vutbr.cz nejpozději jeden den před prezentacemi do 12:00. Body za průběžnou obhajobu (max. 6) budou součástí hodnocení termínu Projekt po jeho dokončení.

  2. Dokončený projekt (max. 16 bodů): Odevzdání do uvedeného termínu prostřednictvím IS FIT, prezentace finálních projektů proběhnou v 1. týdnu zkouškového období.

Při řešení můžete (a doporučujeme to) využívat veškeré materiály a zdrojové kódy představené v rámci cvičení či přednášek, vizte též sekci Soubory --> Příklady k předmětu EVO v IS FIT.

Pokud student řeší příbuzné téma projektu v jiném předmětu (např. BIN) a má zájem jej zpracovat se splněním podmínek pro uznání projektu v předmětu EVO, je v takovém případě možné po konzultaci s cvičícím v EVO vypsat individuální zadání a to nejpozději 1.3.2018. Po tomto datu již změny témat nebudou povoleny. Dotazy a konzultace k tématům z BIN uznaným pro EVO směrujte na vedoucího projektu uvedeného u zadání v BIN. Koná-li student v jiném předmětu obhajobu projektu uznaného pro EVO, může být obhajoba současně uznána v EVO za předpokladu, že je cvičící EVO na obhajobě přítomen nebo je jinak obeznámen s jejím průběhem a s uznáním souhlasí. Hodnocení takových projektů v EVO se řídí pravidly vypsanými k projektům EVO.