IRP - Řízení projektů informačních systémů

Datum poslední modifikace: 3. 2. 2012

Předmět Řízení projektů informačních systémů garantuje doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. Komunikace, dotazy, připomínky a stížnosti můžete posílat také emailem na kreslika@fit.vutbr.cz

subject (individuální ): IRP <co>                       např.:    IRP složení týmu 

(týmová): IRP <název týmu> <co>        např.:   IRP  STARS  jméno vedoucího týmu


Do 4. 5. 2012
uloží do IS každý vedoucí projektu za svůj tým výslednou tabulku, která bude obsahovat návrh hodnocení (až 15 bodů) každého člena týmu (i vedoucího projektu), jak dobře se zhostil zodpovědnosti za jemu příslušnou oblast.  Hodnocení musí být projednáno v týmu (musí o tom existovat zápis). Všichni členové týmu musí být s hodnocením seznámeni (zajistí vedoucí projektu). Pokud výslednou tabulku nedodáte, nebude možné tuto část hodnocení v celkovém hodnocení projektu zohlednit.

Do 12. 3. 2012
vypracuje každý tým předběžný plán projektu. Plán projektu si potom nechá schválit všemi členy týmu a asistentem (Květoňová) - musí o tom existovat záznam (průkazný dokument - třeba mail). Případné podstatné připomínky asistenta musí být v definitivním plánu projektu zohledněny. Po schválení plánu projektu se bude tým plánem řídit. Definitivní plán projektu bude odevzdán do IS nebo zveřejněn na webových stránkách projektu (pokud si je tým vytvořil). Vedoucí týmu oznámí asistentovi (Květoňová) a garantovi (Kreslíková), kde je aktuální plán projektu dosažitelný, aby mohl asistent sledovat, případně kontrolovat plnění plánu projektu. Termín zveřejnění definitivního plánu projektu je 26. 3. 2012.


Obecné


ProjektyRůzné

Free software the Open Source Project Management tool
Pro plánování schůzek týmu můžete využít plánovací kalendář.
Pro diskusi je možno využít diskusní fórum přístupné z IS FIT.

Přečtěte si některé inovace v projektovém řízení.
Automa  ==> 10/2003  ==>  Metoda kritického řetězu – silné a slabé stránky

PMI, IPMA - mezinárodní sdružení pro projektové řízení

Česká komora PMI , SPŘ,-  Společnost pro projektové řízení
slovník pojmů.

Výsledek průzkumu o počítačové podpoře projektového řízení.

IRP - Řízení projektů informačních systémů