MPR - Management projektů 

Datum poslední modifikace: 2. 2. 2019

Předmět Management projektů garantuje doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc., Certified Project Manager IPMA Level C , Zkoušející v procesu Národní certifikace studentů . Komunikace, dotazy, připomínky a stížnosti můžete posílat také emailem na kreslika@fit.vutbr.cz

subject (individuální ): MPR <co>                        např.:    MPR složení týmu

(týmová): MPR <název týmu> <co>          např.:   MPR  STARS  jméno vedoucího týmu

Použijte vždy smysluplný, výstižný „Subject“

Do 18. 3. 2019 vypracuje každý tým předběžný plán projektu a nechá si ho schválit všemi členy týmu a asistentem - musí o tom existovat záznam (průkazný dokument - např. mail). Případné podstatné připomínky asistenta musí být v definitivním plánu projektu zohledněny. Po schválení plánu projektu se bude tým plánem řídit. Definitivní plán projektu bude odevzdán do IS nebo zveřejněn na webových stránkách týmu do 25. 3. 2019 Vedoucí týmu oznámí vedoucímu asistentovi (Trchalíkovi / Květoňové) a Kreslíkové, kde je aktuální plán projektu dosažitelný, aby mohl asistent sledovat, případně kontrolovat plnění plánu projektu.
 Do 3. 5. 2019 uloží do IS každý vedoucí projektu za svůj tým výslednou tabulku, která bude obsahovat návrh hodnocení (až 15 bodů) každého člena týmu (i vedoucího projektu), jak dobře se zhostil zodpovědnosti za jemu příslušnou oblast. Hodnocení musí být projednáno v týmu (musí o tom existovat zápis). Všichni členové týmu musí být s hodnocením seznámeni (zajistí vedoucí projektu). Pokud výslednou tabulku nedodáte, nebude možné tuto část hodnocení v celkovém hodnocení projektu zohlednit.

Obecné


Projekty


Různé

Poznámka: na některých následujících odkazech se, při použití prohlížeče Internet Explorer, text špatně zobrazuje.

MS Project v cloudu
Diagramy UML 2.0
Free software the Open Source Project Management tool
TUTOS - The Ultimate Team Organization Software
Pro plánování schůzek týmu můžete využít plánovací kalendář
Pro diskusi je možno využít diskusní fórum přístupné z IS FIT

 Critical Chain v projektovém řízení

IPMA, PMI, OGC (PRINCE2) - mezinárodní sdružení a standardy pro projektové řízeníMPR - Management projektů