Název:

Diplomová práce Erasmus

Zkratka:DIPe
Ak.rok:2017/2018
Semestr:letní
Vyučovací jazyk:angličtina
Kredity:13 kreditů
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:0000143
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0000100
Garant:Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Prerekvizity: 
Semestrální projekt Erasmus (SEPe), FIT
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je vypracování diplomového projektu na základě zadání z odborné oblasti informační technologie včetně dokumentace a následného přistoupení k jeho obhajobě při státní závěrečné zkoušce.
Anotace:
  Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií (většinou se jedná o dokončení zadání rozpracovaného v rámci předmětu SEPe) a samostatně je řeší pod vedením vybraného vedoucího z řad akademických pracovníků fakulty. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Diplomový projekt je na závěr obhajován před komisí.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nepominutelnou povinnou prerekvizitou je získání klasifikovného zápočtu v předmětu "SEPe - Semestrální projekt". Bez úspěšného předmětu SEPe nelze mít zapsán předmět DIPe.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu, jeho dokumentací a obhajobou.
Osnova numerických cvičení:
 Konzultace k problematice řešeného zadání projektu především s vedoucím diplomového projektu.
Literatura referenční:
 
  • A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Fifth Edition, Project Management Institute, 2013, ISBN 978-1-935589-67-9.
  • ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
  • ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of theses and similar documents.
  • ISO 690:2010: Information and documentation -- Guidelines for bibliographic references and citations to information resources.
Průběžná kontrola studia:
  Konzultace s vedoucím diplomové práce. Zaslání technické zprávy vedoucímu v dostatečném předstihu před odevzdáním.
Podmínky zápočtu:
  Splnění prerekvizitních podmínek, odevzdání technické zprávy a realizačních výstupů DP v termínu a obhajoba před komisí.

Odevzdané výsledky musí splňovat tyto náležitosti:
  • Desky a titulní list práce musí být dle příslušných vyhlášek VUT (lze využít dostupnou šablonu pro LaTeX).
  • Rozsah technické zprávy musí být min. 50 normostran (typicky 80 - 100, neměl by přesáhnout 120 normostran)
  • Výsledná podoba práce musí být konzultována s vedoucím v dohodnutém předstihu.
  • Elektronická a listinná verze se musí shodovat.
  • Na přiloženém CD/DVD, SD kartě nebo tenké USB Flash musí být zdrojová i výsledná forma textu práce a zdrojová i spustitelná podoba vytvořeného realizačního výstupu.
Pro získání zápočtu je třeba u obhajoby získat alespoň 50 bodů ze 100.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.227.31.145
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]