Název:

Projektová praxe 2

Zkratka:IP2e
Ak.rok:2017/2018
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-BC-1HBCH-doporučený
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:angličtina
Aktuální informace:
  • Tento předmět je určen pro zahraniční studenty přijíždějící na krátkodobé stáže (např. Erasmus+) zapsané na FIT. Zahraniční student si tento předmět může zaregistrovat, ale finální zápis předmětu závisí na dostupnosti školitele, který musí být jmenován před podpisem Learning Agreement.
  • Předmět je pokračováním IP1e (Projektová praxe 1), který je povinnou prerekvizitou.
Kredity:5 kreditů
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvičenílab. cvičenípoč. cvičeníjiná
Rozsah:000052
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0000100
Garant:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc., UIFS
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Projektová praxe 1 (IP1e), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Seznámit vybrané talentované studenty bakalářského studia se základy výzkumné práce řešením projektů některých výzkumných a vývojových skupin na fakultě pod odborným vedením řešitele projektu (školitele).
Anotace:
  
  • Předpokládá se zapojení studentů, kteří byli úspěšní v předmětu IP1e.
  • Vedoucím ústavu určení školitelé neprodleně na začátku letního semestru upřesní zadání projektu, na kterém bude studenti pokračovat, a to pro každý definovaný cíl, kterého se má při řešení dosáhnout.
  • Školitel bude zodpovědný za kontrolu aktivity studenta.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
  1. Individuální projekt podle zadání a pokynů školitele.
Kontrolovaná výuka:
  
  • Průběžné konzultace se školitelem
  • Písemná zpráva v rozsahu nejméně 10 normostran
  • Obhajoba na ústavním semináři v délce 15 minut
Průběžná kontrola studia:
  Student pracuje na přiděleném úkolu podle pokynů svého školitele. V průběhu řešení se předpokládají pravidelné konzultace studenta se školitelem.
Podmínky zápočtu:
  Před koncem výukové části semestru student odevzdá písemnou zprávu ve formě vědeckého článku o rozsahu nejméně 10 normostran a před koncem zkouškového období představí na ústavním semináři během 15 minut výsledky, kterých dosáhl. Na základě obhajoby a odevzdané zprávy stanoví vedoucí ústavu na návrh školitele hodnocení v rozsahu 0-100 bodů. Zápočet bude studentovi udělen při získání alespoň 50 bodů ze 100.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.166.160.105
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]