Studijní obor
Počítačové a vestavěné systémy

Studijní program: Informační technologie, magisterský, 2-letý
Zkratka:MPV
Jazyk výuky: čeština
Forma studia: prezenční
Garant:Fučík Otto, doc. Dr. Ing.
Studijní plány:
Ak. rokNázev
2009/2010MPV pro ak.r. 2009/10
2010/2011MPV pro ak.r. 2010/11
2011/2012MPV pro ak.r. 2011/12
2012/2013MPV pro ak.r. 2012/13
2013/2014MPV pro ak.r. 2013/14
2014/2015MPV pro ak.r. 2014/15
2015/2016MPV pro ak.r. 2015/16
2016/2017MPV pro ak.r. 2016/17
2017/2018MPV pro ak.r. 2017/18
2018/2019MPV pro ak.r. 2018/19
2019/2020MPV pro ak.r. 2019/20

Zařazení do studijního programu:
Studijíní obor Počítačové a vestavěné systémy (ve zkratce MPV) je oborem navazujícího magisterského studijního programu Informační technologie a řídí se společnými zásadami, podmínkami a kriterii, která jsou podrobně definována ve společné části akreditační dokumentace studijního programu a dále společnými předpisy a směrnicemi VUT a FIT VUT, jak jsou uvedeny na internetových adresách www.vutbr.cz a www.fit.vutbr.cz.
Cíle studia:
Studenti se seznámí s teoretickými aspekty popisu chování, metodikou modelování chování, návrhem, ověřováním návrhů a testováním počítačových systémů, naučí se syntéze a analýze základních funkčních jednotek počítačů a číslicových zařízení. Studenti budou dále seznámeni s výstavbou a činností rozsáhlých počítačových systémů s důrazem na víceprocesorové, rekonfigurovatelné a distribuované systémy. Porozumí principům formálních specifikací a jejich uplatnění při návrhu vestavěných systémů, budou schopni uplatnit pokročilé techniky a algoritmy pro rychlý návrh a implementaci typických aplikací.
Rozsah státních závěrečných zkoušek:
Státní závěrečná zkouška (SZZ) má dvě části, a to obhajobu diplomové práce a ústní část v podobě odborné rozpravy o zadaných tématických okruzích z předmětu "Počítačové a vestavěné systémy", jehož náplň vychází z vybraných povinných předmětů na oboru MPV, kterými jsou Hardware/Software Codesign, Matematické struktury v informatice, Teoretická informatika, Architektura a programování paralelních systémů, Kódování a komprese dat, Přenos dat, počítačové sítě a protokoly, Architektura procesorů, Pokročilé číslicové systémy a Návrh externích adaptérů a vestavěných systémů. Rada studijního oboru schválí výběr tématických okruhů, a studenti jsou o těchto tématických okruzích informování nejméně 2 měsíce před SZZ v daném akademickém roce. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.
Profil absolventa:
 • Absolventi se orientují v architekturách počítačů, dovedou integrovat technické a programové prostředky a optimalizovat jejich konfiguraci, predikovat výkonnost systémů, vytvářet distribuované, internetové, paralelní a rekonfigurovatelné aplikace. Umějí navrhovat vestavěné systémy na bázi mikroprocesorů, FPGA, DSP a mikrořadičů, specializovaná rozhraní i rozhraní na Internet.
 • Absolventi jsou připraveni pro projektování, provoz a správu sítí i vysoce výkonných paralelních a rekonfigurovatelných systémů, dále pro výzkumnou a vývojovou práci v oblasti zákaznických, řídicích a vestavěných výpočetních systémů. Rozumí principům řízení projektů, jsou schopni navrhnout a provést experiment, analyzovat a interpretovat data, pracovat samostatně i v týmu, prezentovat ústně i písemně výsledky a dále se vzdělávat. Snadno se adaptují i na náročné vědecké výpočty a simulace, číslicové zpracování signálů a obrazů nebo pokročilé internetové aplikace či e-vzdělávání.
 • Absolventi se uplatní jako systémoví programátoři, projektanti a správci počítačových systémů, systémoví integrátoři, vývojoví pracovníci pro návrh a rychlé prototypování kombinovaných "hardware/software" systémů založených na počítačích, distribuovaných číslicových řídicích systémů i zákaznických a programovatelných obvodů a rozhraní, ve vývojových a výzkumných odděleních pro technické a programové vybavení počítačů v institucích státní a místní správy, v armádě, ve školství, ve zdravotnictví a prakticky ve všech průmyslových podnicích.
Obsah a rozsah odborné praxe:
Není požadována.
Příklad témat závěrečných prací:
Příklady témat diplomových prací, vypisovaných na oboru:
 • Hardwarová podpora pro zpracování multimediálních dat
 • Komprese dat s využitím waveletů
 • Predikce a ladění výkonnosti paralelních aplikací
 • Optimalizace procesu aplikace testu číslicových obvodů a systémů
 • Prostředky návrhu vestavěných aplikací
 • Využití evolučních algoritmů při syntéze číslicových podsystémů
 • Genetické algoritmy pro generování testů
 • Síťový přístup k vestavěnému systému
 • Prostředek pro proveditelné specifikace vestavěných systémů
 • Návrh speciálních procesorů s několika jednotkami ALU.

Na oboru bylo obhájeno od poslední akreditace celkem 41 diplomových prací. Mezi ně patří například:

 • Zařízení pro vzdálený WakeOnLan
 • Zpětnovazební funkční verifikace hardware
 • Knihovna procesorů pro návrh vestavěných systémů
 • Evoluční návrh kolektivních komunikací akcelerovaný pomocí GPU
 • Hardwarová akcelerace aplikací pro monitorování a bezpečnost vysokorychlostních sítí
 • Kompilátor jazyka C pro VLIW architektury
 • HW/SW Codesign for the Xilinx Zynq Platform
 • Návrh a implementace komponenty pro komunikaci s PCI rozhraním.

Všechny obhájené diplomové práce jsou zveřejněny zde: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP.

Vaše IPv4 adresa: 54.211.135.32
Přepnout na https