Název:

Makroekonomie 2

Zkratka:MA2 (FP makP)
Ak.rok:2017/2018
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-MGR-2MMI-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2626000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Kučerová Vladimíra, Ing., Ph.D. (UE)
Přednášející:Kučerová Vladimíra, Ing., Ph.D. (UE)
Cvičící:Kučerová Vladimíra, Ing., Ph.D. (UE)
Fakulta:Fakulta podnikatelská VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení makroekonomických poznatků a tím získání lepší schopnosti orientace při řešení aktuálních ekonomických problémů.
Anotace:
  Předmět Makroekonomie 2 je navazujícím kurzem na předmět Makroekonomie bakalářského studijního programu. Jeho úkolem je rozšířit znalosti získané v základním kurzu o hlubší poznatky makroekonomických teorií. Hlavní náplní výuky jsou poznatky vztahující se k rozšíření znalostí v oblasti agregovaných veličin, makroekonomické rovnováhy, včetně ekonomických modelů, trhů výrobních faktorů, trhu peněz, hospodářské politiky, včetně rozboru aktuálních ekonomických problémů.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Předmět navazuje na znalosti z předmětů Makroekonomie, Mikroekonomie, Ekonometrie.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Student bude schopen lépe pochopit teorii a principy ekonomie, jejich východiska a příčiny vzniku v hlubším kontextu se soudobými ekonomickými problémy.
Osnova přednášek:
 
 1. Hlavní ekonomický proud. 
 2. Kvantitativní teorie peněz, teorie neutrality peněz. 
 3. Teorie peněz a trh peněz, teorie hodnoty, ceny, užitku a nákladů, marginalistické teorie. 
 4. Teorie kapitálu, úroku, úspor, spotřeby a investic, investiční multiplikátor. 
 5. Nedokonalé konkurence, teorie stupně monopolu, teorie blahobytu a externalit. 
 6. Mezinárodní dělba práce a teorie mezinárodního obchodu a měnových kurzů. 
 7. Teorie hospodářských cyklů, reálné a monetární cykly, ekonomický růst a modely ekonomického růstu (Solowůw model růstu, Cobb-Douglasova produkční funkce). 
 8. Makroekonomická rovnováha, všeobecná rovnováha ekonomiky, modely SI - LL, IS -LM, úplný keynesiánský model, model CC - BB. 
 9. Hospodářská politika, selhání hospodářské politiky, příčiny a způsoby řešení hospodářských recesí. 
 10. Teorie lidského kapitálu, ekonomie ve vzatu k politickým otázkám a sociologickým problémů.  
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Úvod do předmětu, zopakování znalostí předmětu Makroekonomie 1. 
 2. Kvantitativní teorie peněz, transmisní mechanismus. 
 3. Trh zapůjčitelných fondů. 
 4. Vnější rovnováha státu, čistý vývoz a dovoz kapitálu, měnové kurzy. 
 5. Model keynesiánský kříž a konstrukce křivky IS. 
 6. Křivka LM a model IS-LM pro malou otevřenou a malou uzavřenou ekonomiku. 
 7. Zápočtová písemná práce.
Literatura referenční:
 
 • HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2001. 541 s. ISBN 80-7179-631-X.
 • SAMUELSON, P.A. a NORDHAUS, W.D. Ekonomie. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1995. 1011 s. ISBN 80-205-0494-X.
 • SCHILLER, B. R. Makroekonomie dnes. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 412 s. ISBN 80-251-0169-X.
Literatura studijní:
 
 • HOLMAN, R. Makroekonomie – středně pokročilý kurz. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. 424 s. ISBN 80-7179-764-2.
 • KUČEROVÁ, V., NAVRATILOVÁ, P. Makroekonomie II - Vývoj ekonomického myšlení. 1. vyd. Brno: CERM, 2008. 194 s. ISBN 978-80-214-3742-5.
 • MACH, M. Makroekonomie II, první část. 1.vyd. Praha: VŠE v Praze, 1995. 181 s. ISBN: 80-7079-462-3.
 • MACH, M. Makroekonomie II, druhá část. 1.vyd. Praha: VŠE v Praze, 1995. 252 s. ISBN: 80-7079-498-4.
Průběžná kontrola studia:
  Kontrola výuky je plně v kompetenci cvičícího.
 

Vaše IPv4 adresa: 107.21.16.70
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]