Téma disertační práce

Školitel:Honzík Jan M., prof. Ing., CSc.
Téma:Methods for Design of an Object-Oriented Database System
Zahájení v ak.r.:1992/1993
Obhajoba disertace:2000-03-23
Název disertace:Methods for Design of an Object-Oriented Database System
Charakteristika řešeného problému:

  • Předkládaná práce popisuje metody používané v současné době při návrhu OO databázových systémů. Kromě shrnutí a zhodnocení používaných postupů obsahuje také některé nové metody a algoritmy zejména z oblasti aktivních pravidel a transakčního zpracování. První část je věnovaná objektovému modelu a problémům dědičnosti. Rozsáhlejší diskuse je soustředěna zejména na podporu vícetypovosti, otázky persistence a s nimi souvisejícím problémem automatického rušení objektů.Další rozsáhlejší téma jsou databázové oblasti, rozdílové objekty (object deltas) a generace objektů. Jedním z prvků, které by neměly v moderním databázovém systému chybět, je podpora tvorby aktivních pravidel. Na základě praktických zkušeností s vývojem relačních i objektových databázových systémů je předloženo poněkud netradiční pojetí aktivní databáze, které zahrnuje aktivní pravidla přímo do objektového modelu. Související diskuse je věnována zejména implementačním problémům souvisejícím s navrhovaným modelem aktivních pravidel. Poslední rozsáhlejší oblastí je podpora transakčního zpracování. Oproti relačním databázím, objektově orientované databáze kladou na transakční systém jiné požadavky. Kromě výchozího popisu transakcí a jejich stručné kategorizace obsahuje práce návrh modifikace transakčního modelu aktivit - metodu SCAT (Self Controlling Activities Transaction Model). Tato modifikace umožňuje aktivitám řídit stupeň jejich izolace. Tak je možné řešit jednak problémy spojené s nemožností nalezení kompenzačních transakcí pro určité aktivity, jednak obecné problémy související s požadavkem izolace aktivit a zaručení opakovatelného čtení. Závěrečná část práce pak shrnuje některé zajímavé metody z oblasti distribuovaného zpracování, replikace a provozu v heterogenních sítích.
  • The presented work summarizes various methods used for the design of object-oriented database systems and also proposes some new methods and algorithms, mainly in the area of active rules processing and transaction models. First part is concerned with the object model and inheritance issues. One of the most discussed topics in this section is the support for multiple type objects. Other topics include persistence issues, garbage collection and various storage models. Thoroughly discussed are also the database areas, object deltas and object generations, that can vastly improve the overall functionality, efficiency and user friendliness of the whole database system Another important area of an object oriented database system is the support for active rules processing. A new concept of active rules definition and processing system is proposed, that includes the active rules and their implementation directly in the modeled system. This concept is discussed in a great detail, with main focus on the implementation issues, flexibility of the system and also its maintenance. One of the most important areas of a database system is the transaction processing support. In contrast to relational database systems, object oriented databases have different needs and requirements. A brief introduction into the topic describes the various existing methods. Discussion of the problems caused by compensating transactions leads to the proposal of a modification of the workflow transaction model - the SCAT model (Self Controlling Activities Transaction Model). The main idea of the SCAT model is that the activities can control their isolation level themselves. This way, it is possible to overcome some of the problems tied to the impossibility of finding the compensating transactions. Moreover, it also solves other common issues that are pertinent to the isolation and repeatable read requirements. Final part of the work provides an overview of some interesting methods from the area of distributed processing, replication and support for heterogeneous networks.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https