Téma disertační práce

Školitel:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.
Téma:Paralelní sytémy formálních modelů
Zahájení v ak.r.:2004/2005
Obhajoba disertace:2007-10-04
Název disertace:Formální modely nad volnými grupami
Charakteristika řešeného problému:

Řešení tohoto projektu bude vycházet ze stávajících poznatků o paralelních gramatických systémech. Cílem je prostudovat některé nové verze těchto systémů, zejména jejich semiparalelní verze. Zásadní pozornost bude věnována redukci komponent v těchto systémech, např. počet gramatik či počet pravidel v jednotlivých gramatikách. Výzkum takto zjednodušených paralelních gramatických systémů bude diskutovat jak klasická tak moderní témata teoretické informatiky, jako např. sílu a složitost popisu těchto systémů. Návrh gramatických systémů bude proveden  tak, aby výsledné systémy byly snadno použitelné pro moderní metody používané v informatice. Aplikace se budou soustředit na oblasti informatiky související se syntaktickou analýzou, jako např. matematická lingvistika či kompilátory.

Publikace související s vypsaným tématem:
2003MEDUNA Alexander a kol. A Simultaneous Reduction of Several Measures of Descriptional Complexity in Scattered Context Grammars. Information Processing Letters. Amsterdam: Elsevier Science, 2003, roč. 2003, č. 86, s. 235-240. ISSN 0020-0190.

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https