Téma disertační práce

Školitel:Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
Téma:Metody návrhu polymorfních číslicových obvodů
Zahájení v ak.r.:2005/2006
Obhajoba disertace:2011-06-13
Název disertace:Evoluční přístup k syntéze a optimalizaci běžných a polymorfních obvodů
Charakteristika řešeného problému:

Cílem projektu je vytvoření metod návrhu pro polymorfní číslicové obvody. Tyto obvody budou sestaveny z tzv. polymorfních hradel, která umožňují realizovat různé logické funkce za různých operačních podmínek. Doktorand navrhne, implementuje a ověří metody návrhu polymorfních číslicových obvodů, které budou  vycházet (1) z tradičních návrhových technik a (2) z metod evolučního designu. Navržené metody vzájemně porovná a ověří na vhodných aplikacích. K (1): Bude třeba formálně popsat problém a navrhnout algoritmus vytvoření grafu (který bude reprezentovat polymorfní obvod) ze zadané specifikace a s uvážením různých omezení. Dále bude třeba navrhnout a ověřit vhodnou metodu minimalizace. K (2): Evoluční algoritmus bude využit k automatickému návrhu řešení problému, popř. k optimalizaci řešení získaného metodou (1). Jedná se o problém, který ještě nebyl v literatuře formulován a tudíž ani řešen.

Publikace související s vypsaným tématem:
2004SEKANINA Lukáš. Evolvable computing by means of evolvable components. Natural Computing. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004, roč. 3, č. 3, s. 323-355. ISSN 15677818.
2003SEKANINA Lukáš. Evolvable Components - From Theory to Hardware Implementations. Berlin: Springer Verlag, 2003. ISBN 3-540-40377-9.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.171.108
Přepnout na https