Téma disertační práce

Školitel:Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.
Téma:Verifikace moderních hardwarových systémů
Zahájení v ak.r.:2003/2004
Obhajoba disertace:2010-12-15
Název disertace:Verifikace asynchronních a parametrických návrhů hardware
Charakteristika řešeného problému:

Cílem výzkumu je další rozvoj pokročilých metod určených pro formální analýzu a verifikaci vlastností komplikovaných paralelních systémů s neomezenými řídicími či datovými strukturami, parametry, složitou a případně dynamicky proměnlivou architekturou, apod. Mezi systémy tohoto typu lze zahrnout například paralelní objektově-orientované programy či komunikační protokoly. Měly by být uvažovány metody založené na symbolické representaci stavových prostorů (např. při využití teorie jazyků a automatů), automatické abstrakci, redukci na konečné podproblémy, aj. Analyzované či verifikované systémy mohou být popsány pomocí různých modelovacích jazyků (objektově orientované Petriho sítě, sítě rozšířených automatů, vhodné programovací jazyky, atd.). Uvedený výzkum má charakter teoretického bádání s možným ověřením navrhovaných přístupů prototypovou implementací.

Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2001ČEŠKA Milan, JANOUŠEK Vladimír a VOJNAR Tomáš. Generating and Using State Spaces of Object-Oriented Petri Nets. International Journal of Computer Systems Science and Engineering. 2001, roč. 16, č. 3, s. 183-193. ISSN 0267-6192.
2000ČEŠKA Milan, JANOUŠEK Vladimír a VOJNAR Tomáš. Towards Verifying Distributed Systems Using Object-Oriented Petri Nets. Lecture Notes in Computer Science. 2000, roč. 2000, č. 1798, s. 90-104. ISSN 0302-9743.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https