Téma disertační práce

Školitel:Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc.
Téma:Metody byznys modelování
Zahájení v ak.r.:2005/2006
Obhajoba disertace:2009-03-05
Název disertace:Modelování vybraných objektů projektového řízení Petriho sítěmi
Charakteristika řešeného problému:

Cílem výzkumné práce doktoranda bude návrh a implementace formálního modelu business procesu založeného na objektově orientovaných principech, a to včetně návrhu adekvátních prostředků jeho verifikace. Konkrétně se jedná o rozšíření možností současných modelovacích nástrojů a technik (EPC, BPM, BPML, IDEF3, PSL, BPEL a další) s ohledem na aktuální požadavky business systémů (webově orientované business procesy apod.). Práce bude také zahrnovat otázky vhodné ontologické reprezentace business systémů. Funkčnost systému bude ověřena na konkrétní implementaci za použití některého z jazyků uzpůsobených podmínkám business prostředí.

Publikace související s vypsaným tématem:
2004BEDNÁŘ David, KRESLÍKOVÁ Jitka a KUBÁT Lubomír. Metrics Models for Software Development. In: NETSS2004. Ostrava: MARQ, 2004, s. 97-102. ISBN 80-85988-92-5.
2003BEDNÁŘ David a KRESLÍKOVÁ Jitka. Object-oriented model of Processes in Project Management. In: ASIS 2003. Ostrava: MARQ, 2003, s. 335-342. ISBN 80-85988-88-7.
2002BREJCHA Milan a KRESLÍKOVÁ Jitka. Vztah procesů a projektů v moderním managementu. In: PRONT 2002. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2002, s. 11. ISBN 80-86596-05-2.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https