Téma disertační práce

Školitel:Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc.
Téma:Měření v softwarovém inženýrství
Zahájení v ak.r.:2006/2007
Obhajoba disertace:2010-10-01
Název disertace:Faktory bezpečnosti v odhadování pracnosti softwarových projektů
Charakteristika řešeného problému:

Měření je klíčovým prvkem pro úspěšný management v každé technické disciplíně, tedy i v oblasti vývojových softwarových projektů. Cílem uplatnění metrik v této oblasti je dosažení stavu, kdy projekt a jeho změny jsou řízeny na základě objektivizovaných informací. Náklady projektu, časový plán, technické cíle a kvalita softwarového díla jsou oblasti, které odráží metriky vývoje a implementace softwarových produktů.

Měření je proces ve kterém jsou hodnoty nebo symboly přiřazovány atributům entit softwarového produktu, procesu nebo projektu. Tato přiřazení lze provádět za určitých předpokladů a dle určitých pravidel. Jeden z možných přístupů formulace pravidel je jejich odvozování z rozhodovacích modelů.  

Cíle práce lze shrnout do následujících bodů:

  • Studium současných přístupů k měření v softwarovém inženýrství.
  • Modifikace existujících, resp. návrh nových metod, postupů a technik měření s ohledem na nové technologie vývoje softwarových produktů.
  • Experimentální ověření na reálných datech.
  • Formalizace řešeného problému.

Pokud bude přijatý  výzkumný záměr podaný v současné době na FIT, bude doktorandka zapojena do řešení tohoto záměru.

Publikace související s vypsaným tématem:
2010SEDLÁČKOVÁ Jana. FUNCTION POINT ANALYSIS AND WORKFLOW PROJECTS. In: Proceedings of the 16th Conference and Competition STUDENT EEICT 2010 Volume 5. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 5. ISBN 978-80-214-4080-7.
2008SEDLÁČKOVÁ Jana a kol. Database System of Environmental Monitoring in the Czech Republic. In: 22. International Conference on Informatics fo Environmental Protection. Aachen: Shaker Verlag, 2008, s. 6. ISBN 978-3-8322-7313-2.
 SEDLÁČKOVÁ Jana, MINISTR Jan a RÁČEK Jaroslav. Vývoj informačního systému pro správu dat monitoringu životního prostředí. In: Proceedings of the International Congress on Environmental Modelling and Software. Barcelona, 2008, s. 6. ISBN 978-84-7653-074-0.
2007SEDLÁČKOVÁ Jana a RÁČEK Jaroslav. Portálová podpora Národního onkologického programu. In: Tvorba software 2007. Ostrava: Česká společnost pro systémovou integraci, 2007, s. 174-179. ISBN 978-80-248-1427-8.
 SEDLÁČKOVÁ Jana. Využití CSP při odhadování nákladů workflow procesů. In: Sborník příspěvků 4. Letní školy aplikované informatiky. Brno: Masarykova universita, 2007, s. 5. ISBN 80-210-4146-3.
2006SEDLÁČKOVÁ Jana a HUŇKA František. Odhady nákladů workflow projektů metodou FPA. In: Sborník příspěvků 3. letní škola aplikované informatiky. Brno, 2006, s. 94-98. ISBN 80-210-4146-3.
 SEDLÁČKOVÁ Jana, HUŇKA František, MINISTR Jan a RÁČEK Jaroslav. Použití metody funkčních bodů v oblasti workflow procesů. In: Informační technologie pro praxi. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2006, s. 96-100. ISBN 80-248-1162-6.
2005SEDLÁČKOVÁ Jana a RÁČEK Jaroslav. Measurements of Biological Software. In: Proceedings of the 1st International Summer School on Computational Biology. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy university, 2005, s. 140-143. ISBN 80-210-3907-8.
 SEDLÁČKOVÁ Jana, FIALA Josef, MINISTR Jan a RÁČEK Jaroslav. Measurement of Workflow System Development. In: EnviroInfo 2005 - Networking Environmental Information. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy university, 2005, s. 646-650. ISBN 80-210-3780-6.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https