Téma disertační práce

Školitel:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
Téma:Automatická rekonstrukce 3D scény ze snímků
Zahájení v ak.r.:2009/2010
Obhajoba disertace:2017-09-18
Název disertace:Nástroj pro 3D rekonstrukci z dat z více typů senzorů
Charakteristika řešeného problému:

Téma je zaměřeno na konstrukci 3D scén na základě snímků scény. Jedná se o problematiku vemi důležitou pro počítačovou grafiku s ohledem na tvorbu scén pro systémy virtuální reality, zejména pro hry. Je možná orientace například na jednu z následujících "užších" možností:

  • Skutečná rekonstrukce scény (například povrchový model z rovinných plátů) ze série snímků nebo videosekvence - toto téma je velmi obtížné, protože problematika automatické konstrukce ploch ve scéně je dosti neprobádaná, jednalo by se pravděpodobně o rekonstrukce jen úzkého okruhu typů scén (například budovy).
  • Rekonstrukce jen některých geometrických rysů scény, například hledání půdoryu (zjištění tvaru místností a chodeb a možností průchodu), hledání základních ploch (pro správné zykrývání virtuálních objektů v augmented reality systémech), případně zpracování snímků s "přirozeným omezením" tvarů (například automatická rekonstrukce terénu a objektů z leteckých snímků).
  • Zobrazování scén na základě získaných snímků bez "skutečné rekonstrukce" jejich kompletního 3D tvaru - "Image based rendering"; v tomto případě se vytváří jen parametrizovaný 2D model scény nebo se objekty sestavují ze "2D" kulis apod. s cílem v "rozumné kvalitě" zobrazit části scény, které nás "moc nezajímají" bez nároků na složitou rekonstrukci nebo výpočetní výkon při zobrazování.

Je možnost zapojení i do jiných projektů než je uvedeno v IS (například pro projektů GAČR, GA AVČR nebo projektů EU). V rámci tohoto tématu je možnost i akcelerace algoritmů v GPU nebo FPGA.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https