Téma disertační práce

Školitel:Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc.
Téma:Metodika managementu rizik bezpečnosti informací
Zahájení v ak.r.:2008/2009
Obhajoba disertace:2010-12-21
Název disertace:Řízení rizik v bezpečnosti IT služeb
Charakteristika řešeného problému:

Cílem výzkumné práce bude rozvoj pokročilých metod pro identifikaci, analýzu, posuzování a regulaci rizik na vybraných úrovních abstrakce. Výzkum bude zahrnovat uplatnění nových technologií procesního a znalostního managementu v managementu rizik v oblasti informační bezpečnosti. Práce by se měla soustředit na informační a komunikační podporu pro vyhodnocení variant postupů pro omezení dopadu rizik v IT projektech. Uvedený výzkum má charakter teoretického bádání s možným ověřením navrhovaných postupů prototypovou implementací.

Cílem činností v rámci tohoto tématu disertační práce bude vypracování a implementace metodiky posouzení informační bezpečnosti.

Téma bude řešeno v návaznosti na výzkumný záměr MSM 0021630528 "Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti".

Doktorand v prezenční formě studia bude zapojen do výuky podle potřeb ústavu a fakulty.

Publikace související s vypsaným tématem:
2009SVOJANOVSKÝ Petr a NOVÁK Luděk. Přehled metodik pro strategické řízení IT. Professional Computing. Brno: DCD Publishing, s.r.o., 2009, roč. 10, č. 12, s. 27-29. ISSN 1214-5335.
 SVOJANOVSKÝ Petr, KRESLÍKOVÁ Jitka a NOVÁK Luděk. Risk Identification in ISO/IEC 20000:2005 Implementation. In: Proceedings of 43rd Spring International Conference MOSIS'09 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2009, s. 7. ISBN 978-80-86840-45-1.
 SVOJANOVSKÝ Petr, NOVÁK Luděk a KRESLÍKOVÁ Jitka. Role řízení IT služeb v informační bezpečnosti. In: Současnost a budoucnost krizového řízení 2009. Praha: T-SOFT s.r.o., 2009, s. 5. ISBN 978-80-254-5912-6.
 SVOJANOVSKÝ Petr. Řízení rizik ICT v praxi. In: ICT & Security 2009. Praha: DCD Publishing, s.r.o., 2009, s. 17-19.
2008SVOJANOVSKÝ Petr a KRESLÍKOVÁ Jitka. Specific Attitude to Risk Management on the Background of Global Software Development. In: 3rd IFIP Central and Eastern European Conference on Software Engineering Techniques CEE-SET 2008. Wroclaw: Politechnika Wrocławska, 2008, s. 271-282. ISBN 978-83-7493-421-3.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https