Téma disertační práce

Školitel:Fučík Otto, doc. Dr. Ing.
Téma:Návrh a optimalizace obrazových klasifikátorů
Zahájení v ak.r.:2010/2011
Obhajoba disertace:2017-04-28
Název disertace:Návrh a optimalizace obrazových klasifikátorů
Charakteristika řešeného problému:

Cílem práce bude navrhnout a optimalizovat obrazové klasifikátory pro použití v hardware. V práci budou zkoumány možnosti efektivní implementace slabých i silných klasifikátorů s důrazem na optimalizaci pro práci v reálném čase a nízký příkon. Bude řešen jak proces učení klasifikátorů, tak též proces vyhodnocení klasifikátorů. Kvalita a efektivita navržených algoritmů a výpočetních struktur bude ověřována na reálných datech. Realizační platforma bude využívat FPGA/DSP/GPU, případně jejich vhodné kombinace.

Hlavní cíl práce je hledání možností efektivního návrhu obrazových klasifikátorů a jejich automatizované syntézy a dále pak vypracování metodiky jejich efektivní implementace na vhodných platformách.

Předpokládá se práce v jazycích C a VHDL, případně v jazycích vycházejících z notace jazyka C, které byly adaptovány pro popis HW (např. Handel-C, SpecC, SystemC, Impulse-C, SystemVerilog apod.). Výsledky práce budou demonstrovány na vhodné aplikaci.

Existuje možnost zapojení se do práce na grantech s možností stipendia, případně i pracovního poměru.

Doktorand v prezenční formě studia bude zapojen do výuky podle potřeb ústavu a fakulty.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https