Téma disertační práce

Školitel:Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D.
Téma:Klasifikátory pro zpracování řeči a jejich implementace
Zahájení v ak.r.:2010/2011
Obhajoba disertace:2018-04-03
Název disertace:"Semi-supervised" trénování hlubokých neuronových sítí pro rozpoznávání řeči
Charakteristika řešeného problému:

Téma disertační práce se týká klasifilátorů pro oblast zpracování řeči, především detekci klíčových slov a frází, rozpoznávání mluvčího a rozpoznávání jazyka. Práce se bude zabývat teoretickou studií, implementačními aspekty a testováním na reálných řečových datech. Těžiště práce je v neuronových sítích, neuronové sítě, paradigmatech jejich trénování (maximum mutual information, minimum phone error, atd.) a jejich paralelní implemenaci.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https