Téma disertační práce

Školitel:Češka Milan, prof. RNDr., CSc.
Téma:Metody analýzy v objektově orientovaných Petriho
Zahájení v ak.r.:2000/2001
Obhajoba disertace:2004-10-20
Název disertace:
Charakteristika řešeného problému:

Podstatou problému je návrh a implementace vybraných metod formální analýzy a verifikace v prostředí OOPN. Prvním cílem je vytvoření nástroje (v programovacím jazyce Java) pro automatickou typovou analýzu a to jak pro statickou tak i dynamickou variantu typové analýzy. Dalším cílem je vytvoření prototypu generátoru stavových prostorů (též v jazyce Java), který by byl připraven na případnou paralelizaci založenou na architekturách se sdílenou pamětí. Posledním cílem je vytvořit stručnou metodologii pro vytváření snadno analyzovatelných OOPN modelů a podložit ji experimenty s prototypem stavových prostorů.

Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2001ČEŠKA Milan, JANOUŠEK Vladimír a VOJNAR Tomáš. Analysis and Verification Queries over Object-Oriented Petri Nets. Lecture Notes in Computer Science. 2001, roč. 2001, č. 2178, s. 365-384. ISSN 0302-9743.
1999VOJNAR Tomáš. Specifying Properties of Systems To Be Checked Using Their Object-Oriented Petri Net-Based Models. In: Proceedings of 21st International Workshop on Advanced Simulation of Systems ASIS'99. Krnov: MARQ, 1999, s. 219-224. ISBN 80-85988-41-0.

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https