Téma disertační práce

Školitel:Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.
Téma:Adaptivní softwarové architektury
Zahájení v ak.r.:2011/2012
Charakteristika řešeného problému:

Současné informační systémy jsou často realizovány jako distribuované sítě autonomních, avšak vzájemně spolupracujících služeb. Jednotlivé služby jsou identifikovány a specifikovány typicky ve fázi návrhu, ale jejich vlastní zapojení do systému a použití probíhá dynamicky až za běhu, dle aktuálních požadavků a aktuálního stavu prostředí (např. dostupnost a kvalita služeb, závislosti na dalších službách, atd.). Toto podporují moderní přístupy, jako je Service-oriented Architecture (SOA) nebo Component-based Software Engineering (CBSE). Dynamická povaha takových systémů umožňuje uvažovat adaptivní softwarové architektury (Self-adaptive Software Architectures), tedy architektury schopné se samostatně přizpůsobit za běhu systému na základě jeho vnitřních událostí či podnětů z vnějšího prostředí.

Aktuální výzkum v této oblasti se zabývá sémantickým popisem služeb a jeho uplatněním při jejich automatické kompozici (např. OASIS Semantic SOA), komponentovými modely s podporou dynamických architektur (např. SOFA 2.0 nebo komponentový model vyvíjený na FIT) či aplikací přístupů z teorie multiagentních systémů (např. Agent-oriented Software Engineering).

Cíle projektu lze shrnout do následujících oblastí:

  • Studium současných přístupů k návrhu adaptivních softwarových architektur, jejich vyhodnocení a srovnání.
  • Návrh uplatnění těchto přístupů ve vývoji informačních systémů využívajících SOA na různých úrovních abstrakce (např. od přizpůsobení architektury změnám implementovaných business procesů až po přizpůsobení běžících služeb či komponent změnám jejich prostředí).
  • Ověření na vhodné případové studii informačního systému s adaptivní softwarovou architekturou.
  • Formalizace řešeného problému.

Doktorand bude spolupracovat s dalšími doktorandy a zaměstnanci výzkumné skupiny informačních a databázových systémů.

Téma bude řešeno v návaznosti na výzkumný záměr MSM 0021630528 "Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti" s možností přímého zapojení do řešení, včetně finanční odměny. Navíc se očekává, že doktorand podá projekt do Fondu rozvoje vysokých škol. Z těchto zdrojů (v případě přijetí) a z institucionálních prostředků se předpokládá technické i hospodářské zajištění projektu.

Doktorand v prezenční formě studia bude zapojen do výuky podle potřeb ústavu a fakulty.

Školitel-specialista (konzultant): Mgr. Marek Rychlý, Ph.D.

Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2010RYCHLÝ Marek. A Case Study on Behavioural Modelling of Service-Oriented Architectures. e-Informatica Software Engineering Journal. Wrocław: Wroclaw University of Technology, 2010, roč. 4, č. 1, s. 71-87. ISSN 1897-7979.
 RYCHLÝ Marek. Formal-based Component Model with Support of Mobile Architecture. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2010, roč. 2, č. 1, s. 13-25. ISSN 1338-1237.
2008RYCHLÝ Marek a WEISS Petr. Modeling of Service Oriented Architecture: From Business Process to Service Realisation. In: ENASE 2008 Third International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering Proceedings. Funchal: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2008, s. 140-146. ISBN 978-989-8111-28-9.
 RYCHLÝ Marek. Behavioural Modeling of Services: from Service-Oriented Architecture to Component-Based System. In: Software Engineering Techniques in Progress. Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2008, s. 13-27. ISBN 978-83-7493-421-3.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https