Téma disertační práce

Školitel:Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc.
Téma:Návrh systémů založených na neuronových sítích odolných proti poruchám s využitím on-line rekonfigurace
Zahájení v ak.r.:2014/2015
Charakteristika řešeného problému:

Téma zapadá do oblasti návrhu systémů odolných proti poruchám. Pokud jsou takové systémy implementovány do FPGA, pak se nabízí možnost využívat pro navození funkčního stavu možnost částečné nebo úplné rekonfigurace. Je to proces, při němž se do FPGA zavádí tzv. rekonfigurační bitstreamy.

Předpokládáme-li, že pro navození funkčního stavu budou využity principy částečné rekonfigurace, pak je celý systém rozdělen na tzv. částečně rekonfigurovatelné moduly (PRM - Partially Reconfigurable Module). Ty jsou reprezentovány tzv. bitstreamy - každý PRM má přidělen jeden bitstream. Pokud jsou určeny předem, pak jsou pro účely rekonfigurace uloženy v pomocné paměti a jsou využity v okamžiku, kdy nastane porucha. Pokud je porucha rozpoznána jako trvalá porucha některého PRM, pak musí být určeno, jak bude nahrazen tento vadný PRM. Pokud jsou bitstremy vypočteny předem (a uloženy v paměti), pak tento přístup označujeme jako "off-line" přístup.

Toto téma se naopak zaměří na využití "on-line" postupů, kdy jednotlivé bitstreamy zaručující navození funkčního režimu po vzniku chyby, budou určeny až poté, co nastane v systému porucha. S tímto problémem je spojena řada dílčích problémů, např. realizace operace "place and route" tak, aby byla pozitivně ovlivněna spolehlivost celého systému. 

Doktorand bude členem týmu, jehož činnost (především cestovní náklady) je finančně podporována z evropského projektu IC1103 "Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale". Celý tým sestává z 18 evropských univerzit, na nichž existují týmy zabývající se podobnou problematikou. Činnost týmu je dále financována z projektu MŠMT s názvem "Metodiky pro návrh systémů odolných proti poruchám do rekonfigurovatelných architektur - vývoj, implementace, verifikace".

Tým zaměstnanců a doktorandů na ÚPSY dlouhodobě pracuje v oblasti návrhu systémů odolných proti poruchám.

Původní název tématu "Využití principů on - line rekonfigurace při návrhu systémů odolných proti poruchám" byl v průběhu řešení a v souladu s konkretizací původního zaměření upřesněn na aktuální název "Návrh systémů založených na neuronových sítích odolných proti poruchám s využitím on-line rekonfigurace".

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https