Téma disertační práce

Školitel:Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
Téma:Softcomputingové metody v oblasti dopravních systémů
Zahájení v ak.r.:2011/2012
Obhajoba disertace:2016-11-25
Název disertace:Multikriteriální genetické algoritmy v predikci dopravy
Charakteristika řešeného problému:

Softcomputingové metody, mezi které patří například neuronové sítě a evoluční algoritmy, jsou často využívány k predikci a rozpoznávání jevů v reálném prostředí. Například pro
predikci vývoje kurzu akcií, rozpoznávání objektů v obraze a podobně. Cílem projektu je navrhnout a implementovat systém pro detekci a predikci vybraných dopravních jevů. Zdrojem dat systému mohou být data z dopravních senzorů, které jsou běžně instalovány na komunikacích. Systém by měl kombinovat několik softcomputinových technik. Navržená řešení budou porovnána se stávajícími přístupy dle zvolených kritérií.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https