Téma disertační práce

Školitel:Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc.
Téma:Metriky v softwarovém inženýrství
Zahájení v ak.r.:2014/2015
Charakteristika řešeného problému:

Měření je klíčovým prvkem pro úspěšný management v každé technické disciplíně, tedy i v oblasti řešení softwarových projektů. Cílem uplatnění metrik v této oblasti je dosažení stavu, kdy projekt a jeho změny jsou řízeny na základě objektivizovaných informací. Náklady projektu, časový plán, technické cíle a kvalita softwarového díla jsou oblasti, které odráží metriky vývoje a implementace softwarových produktů.

Měření je proces ve kterém jsou hodnoty nebo symboly přiřazovány atributům entit softwarového produktu, procesu nebo projektu. Tato přiřazení lze provádět za určitých předpokladů a dle určitých pravidel. Jeden z možných přístupů formulace pravidel je jejich odvozování z rozhodovacích modelů. 

Cíle práce lze shrnout do následujících bodů:

  • Studium současných přístupů k měření v softwarovém inženýrství.
  • Modifikace existujících, resp. návrh nových metod, postupů a technik měření s ohledem na nové technologie vývoje softwarových produktů a na zdokonalování procesů vývoje těchto produktů.
  • Experimentální ověření na reálných datech.
  • Formalizace řešeného problému.

 

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https