Topic of PhD thesis

Advisor:Fučík Otto, doc. Dr. Ing.
Topic:Traffic estimation nad prediction
Start:2017/2018
PhD thesis subject:

Cílem práce je optimalizace využití stávající silniční sítě pomocí tzv. telematických inteligentních dopravních systémů (ITS). Tyto systémy využívají počítačové, komunikační a řídicí technologie pro monitorování, organizaci a řízení dopravy, informování, navigování řidičů atd. Úspěch ITS systémů v praxi významně závisí na dostupnosti včasných a přesných odhadů aktuálního a kvalitní predikci budoucího stavu dopravy. K tomuto účelu se práce zaměřuje na tvorbu dopravních modelů pro analýzu dopravních dat pořizovaných různými senzorickými sítěmi a technologiemi, a to jak historických, tak získávaných reálném čase. Dále se předpokládá využití pokročilých algoritmů umělé inteligence pro identifikaci kritických míst a lokálních extrémů v dopravě a predikci budoucího stavu dopravy. Testování se bude provádět na reálné silniční síti s využitím dopravních dat naměřených senzorickou sítí.

Existuje možnost zapojení se do práce na grantech s možností stipendia, případně i pracovního poměru.

Doktorand v prezenční formě studia bude zapojen do výuky podle potřeb ústavu a fakulty.