Topic of PhD thesis

Advisor:Fučík Otto, doc. Dr. Ing.
Topic:Traffic simulation
Start:2017/2018
PhD thesis subject:

Práce je zaměřena na problematiku analýzy, optimalizace a predikce silniční dopravy s využitím simulace. Jedná se o výběr vhodných parametrů dopravního proudu na jednotlivých segmentech dopravní sítě a dopravy jako celku a jejich vyhodnocení. Dále pak o návrh a realizaci simulátoru (mikrosimulační, agentní atd.), který bude možno efektivně implementovat na vhodných výpočetních platformách.

Předpokládá se využití simulace v praxi pro identifikaci kritických míst a lokálních extrémů v dopravě. Testování simulačním modelu se bude provádět na reálné silniční síti s využitím dopravních dat naměřených senzorickou sítí.

Existuje možnost zapojení se do práce na grantech s možností stipendia, případně i pracovního poměru.

Doktorand v prezenční formě studia bude zapojen do výuky podle potřeb ústavu a fakulty.